BOKNINGSVILLKOR

VILLKOR

VILLKOR
VILLKOR

DET HÄR ÄR DE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DITT SEMESTERPAKET. LÄS IGENOM DEM NOGGRANT EFTERSOM DU FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM.

Alla semesterpaket som finns i Företagets broschyr och/eller på den Officiella Webbbplatsen saluförs av MSC Cruises S.A., nedan kallat "Företaget".
 
I dessa Bokningsvillkor definieras nedanstående uttryck enligt följande:
 
”Avtal” avser det avtal som ingås mellan Företaget och Passageraren rörande ett Semesterpaket och som styrks av den bokningsbekräftelse som företaget eller dess Försäljningsrepresentant har skickat till passageraren.
 
”Bokning” avser de åtgärder Passageraren vidtar för att ingå ett Avtal med Företaget.
           
”Bokningsvillkor” avser dessa villkor och den informationen i den gällande broschyren, den Officiella Webbplatsen och/eller övrig information som kommer utgöra de uttryckliga villkoren för ditt avtal med Företaget.
 
”Exkursion i land” avser alla exkursioner, utflykter eller aktiviteter i land som inte är inkluderade i totalpriset för Semesterpaketet men som säljs ombord på fartygen.
 
”Force majeure” avser alla oförutsägbara händelser utanför Företagets kontroll, inklusive: naturkatastrofer, krig, invasion, ingripanden av fientliga grupper utomlands, stridigheter, inbördeskrig, rebelluppror, revolution, revolt, militärt eller fientligt övertagande, terrorhandlingar, upplopp, civila störningar, industridispyter, natur- atomkatastrofer, brand, epidemier, hälsorisker, förstatliganden, regeringssanktioner, blockering, embargon, fackliga tvister, strejk, lockout, avbrott eller problem hos el- eller telefonleverantörer och/eller oförutsägbara tekniska problem med transport inklusive ändringar p.g.a. omläggning av tider eller avbokning eller ändring av flygavgångar, stängda eller fullbelagda flygplatser/hamnar.
           
”Funktionshindrad person” eller ”rörelsehindrad person” innebär en person vars rörlighet är nedsatt till följd av fysiskt (sensoriskt eller motoriskt, permanent eller tillfälligt), intellektuellt, psykosocialt, eller annat funktionshinder eller till följd av ålder, och som på grund härav kräver extra assistans och/eller att tjänster anpassas efter personens särskilda behov.
 
”Företaget” avser MSC Cruises S.A. vars registrerade adress är 40, Eugene Pittard, CH-1206 Genève, Schweiz, och som organiserar Semesterpaket som sedan säljs antingen direkt eller via Försäljningsrepresentanter.
 
”Försäljningsrepresentant” avser den person eller resebyrå som förmedlar Semesterpaket för Företagets räkning.
 
”Combined Tour” avser en kombination av två eller fler Kryssningar som på förhand planerats av Företaget och som erbjuds som ett enskilt Semesterpaket. För alla relevanta ändamål ska en Combined Tour alltid betraktas som ett enda och odelbart Semesterpaket. Alla villkor och hänvisningar till ett Kryssnings- och/eller Semesterpaket ska innehålla och tillämpas på en Combined Tour, om inget annat anges. Referenser till pris avser det totala priset betalat för en Combined Tour.
 
”Kryssning” betyder transporten på havet och boendet på MSC Cruises fartyg (så som beskrivs i Företagets broschyr, Officiella Webbplats eller i annan dokumentation som publicerats av eller på uppdrag av Företaget) och – om den inte köpts med för- eller efterkryssningstjänster – kan betraktas som ett Semesterpaket.
 
”Officiell Webbplats” avser alla relaterade webbsidor, dokument och hyperlänkar knutna till webbdomänen www.msccruises.se.
 
”Passagerare” är alla personer, inklusive minderåriga, som namnges antingen på bokningsbekräftelsen, fakturan eller på av Företaget utfärdad biljett.
 
”Semesterpaket” avser Kryssningen oavsett om den kombineras med flyg och/eller inackordering innan och/eller efter kryssningen. Paketet inkluderar inte exkursioner i land eller kommunikation med skytteltrafik.
 
”Transportör” avser den som har åtagit sig ansvaret för att transportera eller arrangera transport av Passageraren från en plats till en annan enligt vad som anges på kryssningsbiljetten, flygbiljetten eller biljett som utfärdats för vägtransport, och som på ett sådant dokument anges som ”transportör”.
 
”Transportvillkor” avser villkoren under vilka Transportören tillhandahåller transport. Transportvillkoren kan hänvisa till lagar och regler i det land där Transportören har sitt säte och till internationella konventioner som kan begränsa Transportörens ansvar. Passagerare kan vid begäran erhålla en kopia av aktuella Transportörers Transportvillkor.
 
”World Cruise” avser den världstur som på förhand planerats av Företaget och som erbjuds som ett enskilt Semesterpaket. För alla relevanta ändamål ska en World Cruise alltid betraktas som ett enda och odelbart Semesterpaket. Alla villkor och hänvisningar till ett Kryssnings- och/eller Semesterpaket ska innehålla och tillämpas på en World Cruise, om inget annat anges. Referenser till pris avser det totala priser betalat för en World Cruise.

BOKNINGSVILLKOR