BOKNINGSVILLKOR

VILLKOR

VILLKOR
VILLKOR

DET HÄR ÄR DE VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DIN KRYSSNING. LÄS IGENOM DEM NOGGRANT EFTERSOM DU FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM.


Alla kryssningar på denna hemsida saluförs av MSC Cruises S.A., kallat ”Företaget”.


I dessa Bokningsvillkor definieras nedanstående uttryck enligt följande:


”Avtal” avser det avtal som ingås mellan Företaget och Passageraren rörande en Kryssning eller ett Paket och som styrks av den bokningsbekräftelse som företaget eller dess försäljningsrepresentant har skickat till passageraren.


”Bokning” avser de åtgärder Passageraren vidtar för att ingå ett Avtal med Företaget.


”Bokningsvillkor” avser dessa villkor. Bokningsvillkoren bör läsas i förening med informationen på hemsidan från Företaget.


”Exkursion i land” avser alla exkursioner, utflykter eller aktiviteter i land som inte är inkluderade i totalpriset för kryssningen men som säljs ombord på fartygen.


”Force majeure” avser alla oförutsägbara händelser utanför Företagets kontroll, inklusive: naturkatastrofer, krig, invasion, ingripanden av fientliga grupper utomlands, stridigheter, inbördeskrig, rebelluppror, revolution, revolt, militärt eller fientligt övertagande, terrorhandlingar, upplopp, civila störningar, industridispyter, natur- atomkatastrofer, brand, epidemier, hälsorisker, förstatliganden, regeringssanktioner, blockering, embargon, fackliga tvister, strejk, lockout, avbrott eller problem hos el- eller telefonleverantörer och/eller oförutsägbara tekniska problem med transport inklusive ändringar p.g.a. omläggning av tider eller avbokning eller ändring av flygavgångar, stängda eller fullbelagda flygplatser/hamnar.


”Grand Tour” avser en kombination av två eller flera Kryssningar som på förhand ordnats av Företaget och som säljs som ett Paket. En Grand Tour ska alltid betraktas som ett, odelbart, Paket. Alla villkor för och hänvisningar till en Kryssning eller ett Paket gäller även för en Grand Tour, om inte annat anges. Angivelser av och hänvisningar till priser avser i dessa fall det totala priset för en Grand Tour.


”Officiell hemsida” innebär de hemsidor, den hypertext och de dokument som finns tillgängliga under domännamnet (www.msccruises.se).


”Funktionshindrad person” eller ”rörelsehindrad person” innebär en person vars rörlighet är nedsatt till följd av fysiskt (sensoriskt eller motoriskt, permanent eller tillfälligt), intellektuellt, psykosocialt, eller annat funktionshinder eller till följd av ålder, och som på grund härav kräver extra assistans och/eller att tjänster anpassas efter personens särskilda behov.


”Företaget” avser MSC Cruises S.A. vars registrerade adress är Avenue Eugène-Pittard 40 - 1206 Genève, Schweiz, och som organiserar Kryssningar och Paket som sedan säljs antingen direkt eller via Försäljningsrepresentanter.


”Försäljningsrepresentant” avser den som förmedlar Kryssningar och Paket för Företagets räkning. ”Kryssning” avser den kryssning som beskrivs på Företagets hemsida eller i annan dokumentation som publicerats av eller på uppdrag av Företaget och som omfattas av en Bokning.


”Paket” inkluderar Kryssningen samt transport och/eller inackordering innan och/eller efter kryssningen. Paketet inkluderar inte exkursioner i land eller kommunikation med skytteltrafik.


”Passagerare” är alla personer som namnges antingen på bokningsbekräftelsen, fakturan eller på av Företaget utfärdad biljett.


”Transportör” avser den som har åtagit sig ansvaret för att transportera eller arrangera transport av Passageraren från en plats till en annan enligt vad som anges på kryssningsbiljetten, flygbiljetten eller biljett som utfärdats för vägtransport, och som på ett sådant dokument anges som ”transportör”. Begreppet inkluderar transporttjänstens ägare, befraktare, operatör, dess anställda och/eller övriga representanter.


”Transportvillkor” avser villkoren under vilka Transportören tillhandahåller transport. Transportvillkoren kan hänvisa till lagar och regler i det land där Transportören har sitt säte och till internationella konventioner som kan begränsa Transportörens ansvar.  Klicka här för att läsa mera om transportvillkoren.

BOKNINGSVILLKOR