MSC Cruises OCH Formula 1®
BOKNINGSVILLKOR

Detta är de villkor som gäller uteslutande för MSC Cruises och Formula 1®-reservationer. Läs igenom dem noggrant eftersom du förbinder dig att följa dem.

 

Klicka här för att ladda ner bokningsvillkoren för MSC Cruises och Formula 1® som PDF

These are the Terms and Conditions, which apply exclusively to the MSC Cruises and Formula 1® reservations. Please read them carefully as you be bound by them.

Bokningsvillkor

Det här är de villkor som gäller för ditt semesterpaket.
Läs igenom dem noggrant eftersom du förbinder dig att följa dem.

 

Klicka här för att ladda ned bokningsvillkoren som PDF

Definitioner

Alla semesterpaket som finns i Företagets broschyr och/eller på den Officiella Webbplatsen saluförs av MSC Cruises S.A., nedan kallat "Företaget".

 

I dessa Bokningsvillkor definieras nedanstående uttryck enligt följande:

 

”Avtal” avser det avtal som ingås mellan Företaget och Passageraren rörande ett Semesterpaket och som styrks av den bokningsbekräftelse som företaget eller dess Försäljningsrepresentant har skickat till passageraren.

 

”Bokning” avser de åtgärder Passageraren vidtar för att ingå ett Avtal med Företaget.

 

”Bokningsvillkor” avser dessa villkor och den informationen i den gällande broschyren, den Officiella Webbplatsen och/eller övrig information som kommer utgöra de uttryckliga villkoren för ditt avtal med Företaget.

 

”Exkursion i land” avser alla exkursioner, utflykter eller aktiviteter i land som inte är inkluderade i totalpriset för Semesterpaketet men som säljs ombord fartygen.

 

"Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter" avser alla oförutsägbara och oberäkneliga händelser utanför Transportörens eller Bolagets kontroll, inklusive naturkatastrofer (såsom översvämning, jordbävning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer), krig, invasion, handling av utländsk fiende, fientligheter (oavsett om krig har förklarats), inbördeskrig, revolt, revolution, uppror, militär eller usurperad makt eller konfiskering, terroristaktiviteter, upplopp, civila oroligheter, industritvister, natur- och kärnkraftskatastrofer, brand, epidemier, hälsorisker, nationalisering, statliga sanktioner, blockad, embargo, arbetskonflikt, strejk, lockout eller avbrott eller fel i el- eller telefonservice och/eller oförutsedda tekniska problem med transport inklusive ändringar på grund av ombokning eller inställda eller ändrade flygningar, stängda eller överbelastade flygplatser eller hamnar.

 

”Funktionshindrad person” eller ”rörelsehindrad person” innebär en person vars rörlighet är nedsatt till följd av fysiskt (sensoriskt eller motoriskt, permanent eller tillfälligt), intellektuellt, psykosocialt, eller annat funktionshinder eller till följd av ålder, och som grund härav kräver extra assistans och/eller att tjänster anpassas efter personens särskilda behov.

 

”Företaget” avser MSC Cruises S.A. vars registrerade adress är 16, Eugene Pittard, CH-1206 Genève, Schweiz, och som organiserar Semesterpaket som sedan säljs antingen direkt eller via Försäljningsrepresentanter.

 

”Försäljningsrepresentant” avser den person eller resebyrå som förmedlar Semesterpaket för Företagets räkning.

 

”Combined Tour” avser en kombination av två eller fler Kryssningar som förhand planerats av Företaget och som erbjuds som ett enskilt Semesterpaket. För alla relevanta ändamål ska en Combined Tour alltid betraktas som ett enda och odelbart Semesterpaket. Alla villkor och hänvisningar till ett Kryssnings- och/eller Semesterpaket ska innehålla och tillämpas en


Combined Tour, om inget annat anges. Referenser till pris avser det totala priset betalat för en Combined Tour.

 

”Kryssning” betyder transporten havet och boendet MSC Cruises fartyg (så som beskrivs i Företagets broschyr, Officiella Webbplats eller i annan dokumentation som publicerats av eller på uppdrag av Företaget) och – om den inte köpts med för- eller efterkryssningstjänster – kan betraktas som ett Semesterpaket.

 

”Officiell Webbplats” avser alla relaterade webbsidor, dokument och hyperlänkar knutna till webbdomänen www.msccruises.se.

 

”Passagerare” är alla personer, inklusive minderåriga, som namnges antingen bokningsbekräftelsen, fakturan eller av Företaget utfärdad biljett.

 

”Semesterpaket” avser Kryssningen oavsett om den kombineras med flyg och/eller inackordering innan och/eller efter kryssningen. Paketet inkluderar inte exkursioner i land eller kommunikation med skytteltrafik.

 

”Transportör” avser den som har åtagit sig ansvaret för att transportera eller arrangera transport av Passageraren från en plats till en annan enligt vad som anges kryssningsbiljetten, flygbiljetten eller biljett som utfärdats för vägtransport, och som på ett sådant dokument anges som ”transportör”.

 

”Transportvillkor” avser villkoren under vilka Transportören tillhandahåller transport. Transportvillkoren kan hänvisa till lagar och regler i det land där Transportören har sitt säte och till internationella konventioner som kan begränsa Transportörens ansvar. Passagerare kan vid begäran erhålla en kopia av aktuella Transportörers Transportvillkor.

 

”World Cruise” avser den världstur som på förhand planerats av Företaget och som erbjuds som ett enskilt Semesterpaket. För alla relevanta ändamål ska en World Cruise alltid betraktas som ett enda och odelbart Semesterpaket. Alla villkor och hänvisningar till ett Kryssnings- och/eller Semesterpaket ska innehålla och tillämpas på en World Cruise, om inget annat anges. Referenser till pris avser det totala priser betalat för en World Cruise.

1. Bokning och handpenning

1.1 Bokning genomförs genom att Passageraren kontaktar Företaget eller en av Företaget auktoriserad Försäljningsrepresentant.

1.2 Genom att boka ett Semesterpaket intygar personen som genomför Bokningen att alla personer som namnges i bokningsförfrågan och på fakturan har accepterat att följa Bokningsvillkoren och att personen som genomför Bokningen är behörig att godkänna Bokningsvillkoren åt alla de personer som namnges i bokningsförfrågan och på fakturan. 
 
1.3 Passagerare ska vid bokning betala en handpenning på 20%. Passagerare som väljer att boka flygresa och/eller avbokningsskydd  som tillägg till kryssningen (paket) ska betala hela kostnaden för tillägget i samband med bokningen. Handpenningen för World Cruise uppgår till 15% av det avtalade priset vid bokning och ska betalas av passageraren inom sju kalenderdagar från och med dagen för bokningsbekräftelsen. 

1.4 Bokningen är slutförd och ett Avtal anses ingånget när Företaget accepterar Bokningen genom att skicka en bokningsbekräftelse till Passageraren eller till den Försäljningsrepresentant anlitad av Passageraren. 

1.5 Hotellserviceavgiften/dricksen är obligatorisk och inte inkluderad i kryssningspriset men är en del av resans totala pris och betalas innan avresa. Hotellserviceavgiften/dricksen går till personalen och gör det möjligt att upprätthålla högsta standard för alla resenärer. Avgiften beräknas utifrån resplan och antal nätter. Klicka här på länken ”mera information” för  att se beloppet som gäller för din kryssning. Ingen kostnad utgår för barn som är under 2 år på avresedagen.  

 

2. Avtal

2.1 Alla erbjudanden om Semesterpaket gäller i mån av tillgänglighet. Inget Avtal ska anses ingånget innan handpenningen eller hela beloppet (enligt nuvarande Bokningsvillkor) betalats och Företaget accepterat Bokningen genom att skicka en bokningsbekräftelse till Passageraren.

2.2 Passagerare skall betala hela det avtalade priset senast 65 dagar innan avgång. För nybokningar på World Cruise skall hela det avtalade priset betalas senast 90 dagar innan avgång.

2.3 Om bokningsbegäran görs inom 65 dagar (90 dagar för World Cruise) innan avgång måste hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

2.4 Om en Passagerare inte har betalat hela det avtalade priset 65 dagar (90 dagar för World Cruise) innan avresan har Företaget rätt att häva avtalet och att utkräva en avbokningsavgift (enligt punkt 13 nedan). Detta gäller oberoende av om Semester paketet säljs till en ny Passagerare.
 

3. Priser och prisgaranti

3.1 Det avtalade priset kommer inte att förändras inom 20 dagar före avgång eller efter det att Företaget har mottagit full betalning för Semesterpaketet.

3.2 Företaget förbehåller sig rätten att ändra det avtalade priset innan den tid som anges i punkten 3.1 för att gardera sig mot ändringar i:

a) Kostnaderna för flygtransport,
b) Bränslekostnader för framdrivning av fartyget,
c) Skatter och avgifter som tas ut för tjänster som på- och avstigning i hamnar eller på flygplatser.
d) Valutakurser relevanta för semesterpaketet

Priset kan komma att justeras antingen uppåt eller nedåt. Vid justering enligt punkten a) justeras Semesterpaketpriset med det extrabelopp som tas ut av flygbolaget. Vid justering enligt punkten b) justeras Semesterpaketpriset med ett belopp motsvarande 0,33 % av priset för Kryssningen för varje dollar priset för bränsle per tunna ökar (NYMEX Index). Vid justering enligt punkten c) justeras Semesterpaketpriset med hela det samlade avgiftsbeloppet.

3.3 Företaget förbehåller sig även rätten att ändra det avtalade priset om det tydligt kan antas och/eller förutses, utifrån skäligt antagande att priset varit felaktigt vid bokningstillfället. Passageraren kan då boka om till nytt korrigerat pris eller avboka utan kostnad.

3.4 Om ökningen uppgår till mer än 8 % av det avtalade totalpriset för Semesterpaketet har Passageraren rätt att häva Avtalet och få hela det betalade beloppet tillbaka. Sådan återbetalning inkluderar inte inbetalade försäkringspremier, då sådana aldrig är återbetalbara.

3.5 För att bibehålla sin rätt att avboka Kryssningen eller Paketet måste Passageraren meddela Företaget skriftligen inom 10 dagar efter att meddelandet om prishöjning mottagits.
 

4. Försäkring

4.1 Företaget rekommenderar att alla Passagerare tecknar en försäkring som erbjuder ett fullgott skydd för avbokning, sjukvård och förlust av och/eller skador på bagaget, för tiden från det att Bokningen har bekräftats till det att Semesterpaketet är avslutat.

5. Pass och Visum

5.1 Det åligger Passageraren att medta giltigt pass under hela kryssningen och att se till att passet gäller minst 6 månader efter utsatt datum för hemkomst. Passageraren uppmärksammas särskilt på att vissa länder, såsom Ryssland och USA, kräver maskinavläsbara pass med digitalt foto.

5.2 Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för att Passageraren inte har erforderligt visum.
Det åligger Passageraren att tillse att han/hon har erforderliga visum, pass och övriga handlingar som krävs i de länder Semesterpaketet är förlagt. Företaget rekommenderar alla Passagerare att undersöka vilka resehandlingar som krävs för utlandsresor och vilka krav som ställs på dokument som kan krävas i gästhamnarna som besöks.

5.3 Passagerare som är under 18 år (eller under 21 år som går ombord på en kryssning från hamn i USA) måste resa tillsammans med dess föräldrar eller en förmyndare. Om en av barnets föräldrar inte är med på kryssningen, behövs ett skriftligt intyg vid bokningstillfället i enlighet med det land där barnet är bosatt från den icke närvarande föräldern som ger barnet rätt att resa.

5.4 Om den minderårige reser med passagerare som inte är dess föräldrar eller förmyndare, kräver Företaget, vid bokningstillfället ett dokument underskrivet av dess föräldrar eller förmyndare som godkänner den personen som ansvarig för den minderårige enligt Företagets policy eller de lagar som gäller för den minderåriges land och hemvist.

5.5 Minderåriga gäster kan tilldelas en hytt utan närvaro av en vuxen förutsatt att nedan villkor uppfylls: 
Föräldrarna eller förmyndaren uttryckligen begär att den minderåriga ska placeras i en hytt utan närvaro av en vuxen efter undertecknande av en ansvarsbefrielse; 
Föräldrarna eller förmyndaren och de minderåriga bor i anslutande hytter eller i angränsande hytter (vid angränsande hytter tilldelas inte de minderåriga ensamma en balkonghytt). I denna klausul avser "angränsande hytt" hytter vars dörrar ligger nära varandra och som hör till samma samlingsstation och korridor. "Anslutande hytt" avser hytter som är förbundna med varandra genom en interndörr och som har eller inte har en gemensam ingång;
Föräldrarna eller förmyndarna får en extra nyckel till den hytt där de minderåriga befinner sig; 
Hytten bebos av minst två minderåriga med följande ålderskrav: den äldsta minderåriga är minst 12 år gammal och den yngsta är minst 8 år gammal.
 


6. Allmänt Hälsotillstånd

6.1 Alla Passagerares säkerhet är av yttersta vikt för Företaget. Genom att acceptera Bokningsvillkoren garanterar alla Passagerare att de är oförhindrade att genomföra en resa till sjöss och, om Semesterpaketet innehåller flygresa, med flyg. Vidare garanterar Passageraren att dennes uppförande eller hälsotillstånd inte kommer att påverka säkerheten eller bekvämligheten, för sig själv eller för andra Passagerare, ombord på fartyget eller flygplanet och att Passageraren kan transporteras enligt de säkerhetskrav som uppställs i internationella, EU-rättsliga och nationella lagar och förordningar.

6.2 Passagerare med åkommor som kan komma att påverka kapaciteten att resa, med hänsyn tagen till fartygets resplan, måste uppvisa läkarintyg innan Bokningen genomförs.

6.3 Företaget och/eller Transportören har rätt att kräva att en Passagerare visar upp läkarintyg som stöder Passagerarens lämplighet att resa.

6.4 Gravida kvinnor ombeds söka medicinsk rådgivning före resan; när som helst under graviditeten måste de få ett läkarintyg från en läkare som bekräftar att de är lämpliga att resa ombord på fartyget med hänsyn till den specifika resvägen samt det förväntade förlossningsdatumet. Bolaget förbehåller sig rätten att neka ombordstigning om ingen dokumentation visas eller om Bolaget och/eller Befälhavaren anser, baserat på sitt egna professionella omdöme, att Gästen inte kommer att vara säker under kryssningsresan. 

6.5 Fartygen saknar medicinsk utrustning för barnafödsel. Företaget kan inte acceptera bokningar från, eller ta ombord, Passagerare som vid slutet av kryssningen kommer att befinna sig i graviditetsvecka 24 eller mer.

6.6 Företaget förbehåller sig rätten vägra Passagerare som ser ut att vara långt gångna i graviditeten eller som inte kan uppvisa läkarintyg enligt punkt 6.4 ombordstigning. Företaget friskriver sig från allt ersättningsansvar vid en sådan vägran.

6.7 Om Bokning har utförts av en Passagerare som vid bokningstillfället inte var medveten om, och rimligtvis inte kunde ha känt till, graviditeten, ska Företaget, om möjligt, erbjuda Passageraren att boka en likvärdig Kryssning från Företagets broschyr och/eller Officiella Webbplats, eller återbetala hela beloppet som erlagts av passageraren när resan avbokas, så länge avbokning sker så fort Passageraren blir medveten om graviditeten. Sådan återbetalning inkluderar inte betalade försäkringspremier och flygresor, då sådana aldrig är återbetalbara.

6.8 Spädbarn under 1 år får följa med ombord förutom på kryssningar från 11 nätter och där det krävs att barnet är minst 1 år vid ombordstigningen.

6.9 Fartygets kapten har rätt att neka en Passagerare ombordstigning, att visa av en Passagerare i av kaptenen vald hamn eller att förvisa en Passagerare till annan koj eller hytt om Transportören, kaptenen eller skeppsläkaren bedömer att Passageraren är olämplig att företa resan, riskerar att inkräkta på säkerheten ombord, riskerar att nekas tillåtelse att landstiga i någon hamn eller riskerar att orsaka Transportören kostnader för extra underhåll, stöd eller hemtransport. Skeppsläkaren har rätt att utföra första hjälpen samt att ordinera medicin, terapi eller annan medicinsk behandling och att lägga in Passageraren på fartygets sjukavdelning eller annan liknande inrättning om skeppsläkaren bedömer sådan åtgärd nödvändig och får stöd för detta av kaptenen. Vägrar Passageraren gå med på sådan behandling kan Passageraren visas av fartyget och, om så krävs, föras av båten med hjälp av den lokala poliskåren eller annan myndighet. Varken Företaget eller Transportören ansvarar för eventuell förlust eller skada Passageraren härigenom orsakas.

6.10 Företaget och Transportören friskriver sig från allt ansvar om en Passagerare vägras ombordstigning på grund av att Passageraren bedöms olämplig att genomföra resan.

7. Funktionshindrade och rörelsehindrade personer

7.1 Passagerarens säkerhet och bekvämlighet är alltid Företagets och Transportörens prioritet och för att underlätta för att säkerställa denna ombeds Passageraren att redan vid Bokningen lämna fullständiga uppgifter om eventuella funktions- och rörelsehinder samt upplysa Företaget om Passageraren har särskilda behov av assistans, så att Företaget och Transportören kan uppfylla sin skyldighet att medföra Passageraren på ett säkert och genomförbart sätt, med hänseende till frågor rörande fartygets och gästhamnarnas utformning som kan göra det omöjligt att genomföra ombordstigning, avstigning eller transport av Passageraren och som kan inverka på Passagerarens säkerhet och bekvämlighet.

7.2 Passageraren ska vid bokningstillfället särskilt ange: 

a) om Passageraren mår dåligt, är sjuk, funktionshindrad eller har nedsatt rörlighet,
b) om Passageraren behöver en särskild handikappanpassad hytt, eftersom det finns ett begränsat antal sådana hytter och Företaget när det är möjligt vill logera Passageraren så att Passageraren är bekväm och säker under hela Kryssningen,
c) om Passageraren har några särskilda behov angående sittplats,
d) om Passageraren behöver ta ombord någon medicinsk utrustning, eller
e) om Passageraren behöver ta med erkänd assistanshund ombord. Observera att assistanshundar är underställda nationella förordningar.

7.3 När Företaget och/eller Transportören, med hänsyn till fartyget, resplanen eller annat, anser att Passagerarens säkerhet och bekvämlighet kräver detta kan Företaget kräva att en Funktionshindrad eller Rörelsehindrad person ledsagas av en annan person som kan erbjuda den Funktionshindrade eller Rörelsehindrade personen erforderlig hjälp. Detta krav baseras i sin helhet på Företagets/Transportörens bedömning av Passagerarens behov utifrån ett säkerhetsperspektiv och kan variera beroende på fartyg och resplan. Rullstolsburna Passagerare ombeds att ta med sig en egen normalstor, hopfällbar rullstol under hela Semesterpaketet och kan även ombedas att resa i sällskap med annan Passagerare som kan vara den rullstolsburne Passageraren behjälplig.

7.4 Om Passageraren har någon särskild åkomma, Funktionshinder eller Rörelsehinder som kräver personlig vård eller tillsyn, måste sådan personlig vård eller tillsyn organiseras av Passageraren själv på egen bekostnad. Företaget kan inte tillhandahålla avlastningsservice, enskild personlig vård eller någon annan form av vård för fysiska eller psykiska åkommor.

7.5 Om Företaget efter noggrann bedömning av Passagerarens särskilda behov finner att Passageraren inte kan transporteras enligt gällande säkerhetskrav kan Företaget vägra en Funktionshindrad eller Rörelsehindrad person Bokning eller ombordstigning.

7.6 Företaget förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl vägra att transportera en Passagerare om Passageraren underlåtit att lämna Företaget sådan information om funktionshinder eller assistansbehov som krävs för att Företaget och/eller Transportören ska kunna göra en bedömning enligt punkten 7.5. Passagerare som vill invända mot ett beslut av Företaget enligt punkten 7.5 eller 7.6 ska tillställa Företaget ett skriftligt klagomål med erforderlig bevisning.

7.7 Företaget förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl vägra transportera Passagerare som enligt Företagets och/eller Transportörens åsikt är olämplig att resa eller vars tillstånd kan utgöra en fara för Passageraren själv eller för andra på Kryssningen.

7.8 Om Passageraren under tiden mellan Bokningen och avresedagen blir medveten om att Passageraren kommer att vara i behov av särskild assistans enligt ovan, ska Passageraren omedelbart informera Företaget härom så att Företaget och/eller Transportören ska kunna göra en bedömning enligt punkten 
7.9 Passagerare som är rullstolsburna eller har nedsatt rörlighet kan vägras landstigning i hamnar där Fartyget inte lägger till långsides. En lista över sådana hamnar erhålles på skriftlig begäran.

7.10 I vissa hamnar är det inte möjligt för Fartyget att lägga till långsides och det är nödvändigt att förankra till havs. Vid sådana fall använder Transportören en tenderbåt för att ta Passagerare i land. En tenderbåt är ett litet fartyg och kan i vissa fall inte vara lämpligt för personer med Funktionshinder eller Nedsatt rörlighet eller balansproblem. Vid användning av en tenderbåt är säkerheten högsta prioritet och det är viktigt att Passagerarna kan använda jollen på ett säkert sätt. Passagerare kan behöva nedstiga till en plattform eller ponton för ombordstigning i tenderbåten. Det kan finnas trappsteg vid både upp- och nedstigning och Passagerare kan behöva hantera en nivåskillnad som uppstår mellan plattform och jollen (nivåskillnaden kan uppgå till ungefär 50 centimeter) och som kan påverkas av, under dagen varierande, väder, tidvatten och havsförhållanden. En Passagerare med nedsatt rörlighet eller som använder sig av mobilitetshjälpmedel, måste noggrant överväga sin förmåga att säkert kliva ombord på jollen innan denne påbörjar nedstigningen till plattformen eller pontonen. Passagerare måste ta hänsyn till användningen av trappsteg, nivåskillnaden som kan uppstå mellan plattform och tenderbåt och de plötsliga rörelser en tenderbåt kan göra i vattnet. Besättningen kan inte bistå med förflyttning av rullstolar, permobiler, el-scootrar och andra rörelsehjälpmedel till tenderbåten. Passagerare som vill använda sig av jollen för transport måste vara tillräckligt rörliga för att på ett säkert sätt själva kunna ta sig ombord tenderbåten. Kaptenen eller någon i dennes besättning kan neka Passagerare transport med hjälp av tenderbåt om det finns några tvivel om Passagerares säkerhet.

Alla Passagerare måste iaktta extra försiktighet vid ombord- och avstigning av tenderbåten. Det kommer finnas besättningsmedlemmar på plats för att hjälpa Passagerare när de kliver ombord och kliver iland, men de har ingen möjlighet att stödja, lyfta eller bära Passagerare. Passagerare måste iaktta samma försiktighetsåtgärder när de kliver iland från tenderbåten i hamnen.

 

8. Offentligt hälsofrågeformulär

 8.1 Företaget och/eller Transportören och/eller hälsomyndigheten i respektive hamn har rätt att utfärda ett offentligt hälsofrågeformulär för egen räkning. Detta i tillägg till åtgärder för Hälsa och Säkerhet som Företaget kan tillämpa. Passageraren åtar sig att ange korrekt information angående eventuella sjukdomssymptom, däribland magsjuka, H1N1 samt COVID-19. Transportören får neka ombordstigning för Passagerare som uppvisar symptom på sjukdom, inklusive virus- och bakteriesjukdomar såsom vinterkräksjuka, H1N1 samt COVID-19. Om Passageraren vägrar fylla i frågeformuläret kan denne nekas ombordstigning.

8.2 Om en Passagerare insjuknar i en virus- eller bakteriesjukdom ombord på Fartyget kan skeppsläkaren komma att be denne stanna kvar i hytten av säkerhetsskäl.
 

9. Livsmedelsallergier

9.1 Om Passageraren har kända allergier eller är överkänslig mot några födoämnen är Passageraren skyldig att informera Företaget vid Bokningen (genom att fylla i ett särskilt formulär) och rapportera detta till hovmästaren så snart som möjligt efter ombordstigningen.

9.2 Det är Passagerarens ansvar att se till att aktivt undvika alla livsmedel han/hon är allergisk mot. Företaget vidtar varje rimlig åtgärd för att hjälpa Passagerare att undvika livsmedel som kan ge Passageraren allergiska reaktioner, under förutsättning att Passageraren underrättar Företaget om eventuella allergier. Företaget ansvarar inte för att förbereda särskilda måltider för passageraren eller för eventuella förberedda måltider som Passageraren konsumerar, för det fall Passageraren inte meddelat allergier enligt punkt 9.1 ovan. Vid många allergier finns risken att Företaget eller Transportören, trots att information om dessa tillhandahållits, inte har möjlighet att undvika att mat kontamineras av födoämnen Passageraren är allergisk mot under tillagningen och kan därför inte ansvara för sådan kontaminering.
 

10. Läkarvård

10.1 Passagerare rekommenderas att teckna en heltäckande resesjukförsäkring som omfattar läkarvård och kostnad för hemtransport.

10.2 En kvalificerad läkare och en mindre sjukvårdsavdelning utrustad för insatser för första hjälpen och behandling av smärre åkommor finns ombord fartygen. Sjukvårdsavdelningen har inte samma utrustning som ett sjukhus och läkaren är inte någon specialistläkare. Företaget, Transportören och läkaren friskriver sig från allt ansvar om läkaren, på grund av det ovanstående, är oförmögen att behandla en specifik åkomma.

10.3 Passageraren ansvarar själv för att vid behov uppsöka läkarhjälp under Kryssningen och för att betala för medicinsk hjälp ombord.

10.4 Vid allvarlig sjukdom eller olycka kan Företaget eller Transportören tvingas föra en Passagerare i land för att möjliggöra läkarvård. Transportören och Företaget kan inte ge några rekommendationer eller åläggas något ansvar för kvaliteten på tillgängliga medicinska inrättningar på den plats där Passageraren förs i land.

10.5 Läkarens bedömning av en Passagerares lämplighet att påbörja eller fortsätta Kryssningen är bindande för Passageraren.

10.6 Läkare bör rådfrågas innan resa bokas för barn under 1 år. Bestämmelserna under punkt 6 Allmänna hälsotillstånd är gällande för alla Passagerare, inklusive spädbarn.
 

11. Medicinsk utrustning

11.1 Om en Passagerare avser att medta medicinsk utrustning ombord är det viktigt att Passageraren dessförinnan kontaktat tillverkaren eller leverantören av den medicinska utrustningen för att säkerställa att denna är säker att använda under resan. Passageraren ansvarar själv för leverans av medicinsk utrustning till kajen före avgång och för att meddela Företaget före Bokningen om medicinsk utrustning behöver medtas.

11.2 Det är Passagerarens ansvar att se till att all för Passageraren nödvändig medicinsk utrustning är i funktionsdugligt skick, att tillse att utrustningen täcker Passagerarens behov under hela resan och att Passageraren kan använda all utrustning. Det finns ingen ersättningsutrustning ombord på Fartyget och det kan både vara svårt och dyrt att få tillgång till sjukvård och/eller utrustning nära kusten.
 

12. Ändringar i bokningen passagerarens begäran

12.1 Passageraren har rätt att ersätta sig själv med en tredje part, förutsatt att:

a) tredje parten uppfyller alla villkor för att få delta i resan och,

b) en underrättelse skickats till Företaget senast 7 dagar innan avresa.

Om villkoren i ovan angivna klausul är uppfyllda kommer namnändringar bli föremål för en avgift på 500 kr per Passagerare, vilket motsvarar Företagets kostnader för att genomföra namnändringen. Om flyg är inkluderat i Bokningen, se punkt 12.3 nedan. Namnändringar som begärs inom 7 dagar från avresa kommer att betraktas som avbokning.
Passageraren och den tredje parten Avtalet är överlåtet till är gemensamt ansvariga för att priset för Semesterpaketet och eventuella andra kostnader hänförliga till ändringen betalas till Företaget.

12.2 Passageraren har dessutom rätt att byta det inköpta Semesterpaketet ("Ursprungliga Semesterpaketet") till ett annat Semesterpaket ("Nya Semesterpaketet") under följande förutsättningar:

a) datumet för det Nya Semesterpaketet är senare än det Ursprungliga Semesterpaketet,

b) begäran om byte från det Ursprungliga Semesterpaketet till det Nya Semesterpaketet inkommit inom 10 kalenderdagar innan planerad avresa och det finns lediga platser på  det Nya Semesterpaketet.

c) datumet för avresan för det Nya Semesterpaketet infaller inom 90 kalenderdagar från det  planerade datumet för avresa för det Ursprungliga Semesterpaketet.

Om villkoren i ovan angivna punkter är uppfyllda kommer ersättningen av det Ursprungliga Semesterpaketet med det Nya Semesterpaketet bli föremål för en administrationsavgift enligt följande:


BELLA

FANTASTICA

AUREA

YACHT CLUB

WORLD CRUISE

500 SEK

Utan kostnad en gång

Förlust av handpenning (15%) enilgt punkt 12.8
Det är underförstått att förutom den ovan angivna administrationsavgiften tillkommer prisskillnaden på det Nya Semesterpaketet, om prisskillnaden är högre än priset för det Ursprungliga Semesterpaketet. Denna kostnad, inklusive förhöjda försäkringspremier, bekostas av Passageraren.
Om priset på det Nya Semesterpaketet är lägre än det Ursprungliga Semesterpaketet utgår ingen ersättning till Passageraren.
En Passagerare som byter Semesterpaket har fortfarande rätt att häva Avtalet och erforderliga avbokningsavgifter kommer då att tillkomma. Avbokningsavgifterna baseras på det avtalade priset (enligt ovanstående bestämmelser) och det pris som tillhandahålls enligt punkt 13 i dessa villkor (enligt avgångsdatumet för det Ursprungliga Semesterpaketet). För passagerare som byter Semesterpaket, så gäller betalningsvillkoren enligt avgångsdatumet för det Ursprungliga Semesterpaketet.

Företaget kommer göra skäliga ansträngningar för att tillgodose Passagerens begäran om ändringar av flyg-, transport- eller andra tjänster och anpassa dem till det Nya Semesterpaketet. Företaget kan under inga omständigheter hållas ansvarigt om vissa önskemål om ändringar inte går att genomföra.

12.3 Namn- eller datumändringar är inte alltid tillåtna av flyg-, transport- eller andra tjänsteleverantörer och i många fall behandlar leverantörer sådana ändringar som en avbokning och tar betalt i enlighet därmed. Eventuella extra kostnader inklusive avbokningsavgifter och/eller ökade priser som uppbärs av flygleverantörer eller annan tredje parts leverantör kommer att vara uteslutande Passagerarens ansvar och debiteras utöver den avgift som nämns i punkt 12.1 (b) ovan.

12.4 Som angivits ovan kan andra ändringar i bokningen begäras (även efter att bekräftelsesfakturan har utställts) fram till 10 dagar före avgång, med förbehåll för en minimiavgift på 500 kr per person och ändring. Eventuella extra kostnader som kan uppkomma till följd av ändringen kommer att vara uteslutande Passagerarens ansvar.

12.5 Begäran om ändring av en bokning som mottagits av Företaget efter ovan nämnda tidsgränser kommer att behandlas som en avbokning och avbokningsavgifterna enligt punkt 13 nedan gäller.

12.6 Om ändringarna även omfattar utskrift av nya kryssningsbiljetter utgår en extra avgift om 200 kr per hytt. Detta gäller inte för namnändringar enligt punkt 12.1 ovan.

12.7 Eventuella ändringar som en Passagerare begär under en Combined Tour ska alltid gälla hela Semesterpaketet. Alla relevanta tidsgränser löper från det planerade avresedatumet för den första Kryssningen av Combined Tour.

12.8 Eventuella ändringar relaterade till World Cruise kan endast göras till en annan World Cruise och i ett sådant fall kommer handpenningen (15%) av det totala kryssningspriset att förloras.
 

13. Avbokning på passagerarens begäran

 13.1 Begäran om avbokning måste skickas (via brev eller e-post) direkt till Företaget eller via en Försäljningsrepresentant. Alla utfärdade biljetter samt bokningsbekräftelsen måste återsändas efter avbokningsbegäran.

13.2 Med undantag för vad som stadgas i punkt 13.3 nedan, ska Passageraren, för att täcka de kostnader och förluster som avbokningen medför vid avbokning, erlägga en avbokningsavgift enligt följande (observera särskilda avbokningsregler för World Cruise och MSC Yacht Club):

 

Kryssningar kortare än 15 nätter

Kryssningar – 15 nätter och längre

60 dagar eller längre

15%

90 dagar eller längre

15%

59-30 dagar

25%

89-60 dagar

25%

29-22 dagar

40%

59-52 dagar

40%

21-15 dagar

60%

51-35 dagar

60%

14-6 dagar

80%

34-15 dagar

80%

5-0 dagar*

100%

14-0 dagar*

100%

 

World Cruise 2024, 2025

60 dagar eller längre

15%

59-10 dagar

75%

9-0 dagar*

100%

 

World Cruise 2026

90 dagar eller längre

15%

89-10 dagar

75%

9-0 dagar*

100%

 

MSC Yacht Club (oavsett reslängd)

120 dagar eller längre

15%

119-90 dagar

25%

89-60 dagar

40%

59-30 dagar

60%

29-15 dagar

80%

14-0 dagar*

100%

 

*om en Passagerare uteblir från avgång ska Semesterpaketet betraktas som avbokat på avresedagen.

13.3 Om en hytt fortfarande ska användas av en person efter att en Passagerare har avbokat sin plats, får den Passagerare som är kvar i hytten betala ett tillägg som tas ut av Företaget för alla bokningar av enkelhytter. Om den kvarvarande passageraren väljer att avboka sin plats får denna passagerare, utöver försäkringspremien, betala avbokningsavgifterna i enlighet med klausul 13.2.

13.4 Passagerarens reseförsäkring kan täcka eventuella avbokningsavgifter. Passagerare ansvarar själva för att ansöka om sådan försäkringsersättning.

13.5 Passageraren kan begära avbokning av en Combined Tour, men en sådan avbokning gäller alltid för hela Semesterpaketet. Alla relevanta tidsgränser löper från det planerade avresedatumet för den första Kryssningen av en Combined Tour.

13.6 Passageraren är inte skyldig att betala avgifterna som nämns i punkterna 13.2 och 13.3 ovan, om avbokningen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter som uppstår på destinationsorten eller dess omedelbara närhet och som väsentligt påverkar paketets innehåll eller som väsentligt påverkar transporter av Passagerare till destinationen.

 

 

 

 

14. Företagets rätt att genomföra ändringar av resan

14.1 Arrangemang för Kryssningen eller Semesterpaketet görs många månader i förväg av Bolaget. Det kan, dock mycket sällan, vara nödvändigt att ändra dem före paketets början eller under densamma; därför förbehåller sig Bolaget uttryckligen rätten att ändra arrangemangen för Kryssningen eller Semesterpaketet, om sådan ändringar blir nödvändiga eller tillrådliga av operativa, kommersiella eller säkerhetsskäl.

14.2 I händelse av en betydande ändring av ett väsentligt villkor i Avtalet kommer Bolaget att informera Passageraren eller hans/hennes Försäljningsagent skriftligen om sådan ändring så snart som rimligen möjligt.

i. Om bokningsändringen genomförs innan paketet påbörjas kommer Passageraren att erbjudas valet att: 

a) Acceptera ändringen; eller 

b) Acceptera ett ersättningspaket som erbjuds direkt av Bolaget av likvärdig eller högre kvalitet. Om det erbjudna ersättningspaketet är av lägre kvalitet, kommer en återbetalning av prisskillnaden att beviljas. 

c) Välja och boka ett annat tillgängligt Semesterpaket bland de som erbjuds av Bolaget. Om ett sådant Semesterpaket är dyrare än det som ursprungligen valdes, ska Passageraren betala prisskillnaden. Om priset tvärtom är lägre får Passageraren en återbetalning av prisskillnaden. 

d) Avbeställa och få full återbetalning av alla inbetalda belopp. 

ii. Om en bokningsändring görs under genomförandet av Semesterpaketet och en betydande del av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt överenskommelsen i paketreseavtalet, kommer Bolaget att föreslå lämpliga alternativa arrangemang, av likvärdig eller högre kvalitet, för att fortsätta paketet enligt plan utan extra kostnad, eller – om så inte sker – ska Passageraren återbetalas för prisskillnaden om de alternativa arrangemangen är av lägre kvalitet än de som anges i paketreseavtalet. 

14.3 Meddelandet om ändring innehåller en rimlig svarstid inom vilken Passagerare skriftligen ska underrätta Företaget eller sin Försäljningsrepresentant om sitt val enligt punkten 14.2 ovan. Om Passageraren inte svarar ska avtalsändringarna anses vara godkända av Passageraren.

14.4 När en Kryssning eller ett Semesterpaket har slutförts och det är omöjligt för Passagerare att på ett säkert sätt återvända till sitt avgångsställe enligt Avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter, ska Företaget ansvara för sådana kostnader som nödvändigt boende, om möjligt av motsvarande kategori, under en period som inte överstiger tre nätter per resenär. Om det i EU-lagstiftning föreskrivs längre perioder lagstadgad passagerarrätt som är tillämplig på det relevanta transportmedlet för resenärens hemresa, gäller dessa perioder.

14.5 Företaget förbehåller sig rätten att ändra hyttnummer för Passageraren så länge det är en liknande hytt. Om hytten ändras till en hytt som är billigare ska Passageraren återbetalas skillnaden i pris baserat på aktuellt pris.
 

15. Företagets rätt att avboka resan

15.1 Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avboka ett Semesterpaket genom att skriftligen underrätta Passageraren härom men är inte ansvarig för ytterligare kompensation om:

(i) avbokningen sker på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter eller på grund av annan oväntad eller oförutsedd omständighet utanför Företagets kontroll och konsekvenserna av detta inte kunnat undvikas av Företaget även om man gjort vad man kunnat ska Företaget erbjuda Passageraren att;
(ii) antalet personer inbokade på Semesterpaketet är lägre än 50% av Passagerarkapaciteten på det aktuella fartyget

I båda tillfällena ovan erbjuder Företaget Passageraren följande valmöjligheter:

a) Acceptera ett ersättningspaket som erbjuds av Bolaget, av likvärdig eller högre kvalitet. Om det tillgängliga alternativa Semesterpaket som erbjuds av Bolaget är av lägre kvalitet, kommer en återbetalning av prisskillnaden att erbjudas tillsammans med ersättningspaketet. 
b) Välja och boka ett annat tillgängligt Semesterpaket mot betalning av det tillämpliga priset. Om ett sådant Semesterpaket är dyrare än det som ursprungligen valdes ska Passageraren betala prisskillnaden. Om priset däremot är lägre kommer Passageraren att få en återbetalning av prisskillnaden. 
c) Avbeställa och få full återbetalning av alla betalda belopp. 

15.2 Passagerare ska skriftligen underrätta Företaget eller sin Försäljningsrepresentant om sitt val enligt punkten 15.1 ovan inom 10 dagar från det att Passageraren mottagit information om avbokningen.

15.3 Utan påverkan av ovan, förbehåller sig Företaget rätten att neka eller avboka nya bokningar gjorda för eller av tidigare Passagerare som under tidigare Semesterpaket:

a) uppträtt med fara för sin säkerhet och/eller en annan passagerare och eller besättningsmedlem;

b) förstört och/eller hotat Företagets tillgångar;

c) inte löst utestående skulder till Företaget;

d) kränkt enligt punkt 18 i de gällande Bokningsvillkoren

e) brutit mot Gästernas Uppförandekod ("Guest Conduct Policy") och/eller fartygets Befälhavares anvisningar och/eller Transportvillkoren ("Conditions of Carriage").

Passageraren ska informeras om nekandet eller avbokningen som grundar sig enligt punkt 18 skriftligen.
 

16. Företagets ansvar för skador m.m.

16.1 Med förbehåll för klausulerna 16.3–16.8 ansvarar Företaget för dödsfall, skada eller sjukdom som orsakats av Företagets vårdslöshet eller underlåtenhet inklusive de som tillhandahåller övriga tjänster som ingår i Semesterpaketet. Företagets ansvar är begränsat, i tillämpliga fall, enligt de konventioner som nämns i 16.4–16.14. Företagets ansvar gentemot Passagerare är även reglerat i de internationella konventioner som nämns nedan (se klausulerna 16.4–16.14), som medför begränsat ansvar för Transportören. Företaget ansvarar inte för felaktigt eller bristande resultat som:

a) helt och hållet beror på Passageraren,

b) orsakats av tredje part som inte är kopplad till någon av de tjänster som ingår i Avtalet,
c) uppstår till följd av ovanliga eller oförutsägbara omständigheter som varken Företaget och/eller leverantörerna av de tjänster som ingår i Paketet kan styra över och vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits, inklusive oundvikliga och extraordinära omständigheter, eller

d) utgörs av en händelse som Företaget och/eller leverantörerna av de tjänster som ingår i kryssningen inte hade kunnat förutse eller förhindrat trots att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits.

16.2 För krav som inte innefattar personskada kan Företaget, om annat inte följer av de regelverk som anges i punkterna 16.4 till 16.14 nedan, inte åläggas ersättningsskyldighet med belopp överstigande tre gånger det belopp den berörda Passageraren betalat för Semesterpaketet (exklusive premier och ändringsavgifter).

16.3 För all transport gäller berörd Transportörs Transportvillkor, vilka kan innehålla bestämmelser som upphäver eller begränsar ansvarsskyldighet. Genom ingåendet av Avtalet anses Passageraren ha accepterat Transportvillkoren, vilka kan erhållas från Företaget efter begäran.

16.4 Transport av Passagerare och bagage via flyg omfattas av olika internationella konventioner (”de Internationella Luftfartskonventionerna”), inklusive Warszawakonventionen från 1929 (såsom ändrad i Haag 1955 och Montreal 1999 eller senare) och Montrealkonventionen från 1999. I den utsträckning som bolaget kan vara ansvarigt som lufttrafikföretag till passagerare i fråga om lufttrafik, gäller de internationella flygkonventionernas villkor (inklusive eventuella senare ändringar och eventuella nya konventioner som kan vara tillämpliga på ett kontrakt för en Kryssning mellan företaget och en Passagerare) är uttryckligen införlivad i dessa Bokningsvillkor och i Transportvillkoren De Internationella Luftfartskonventionerna innehåller bland annat bestämmelser om ansvar och ansvarsbegränsningar och gäller mellan Företaget och Passageraren. Kopior på dessa konventioner erhålls på begäran.

16.5 I den utsträckning Företaget kan anses vara ansvarigt för en Passagerare i fråga om krav som uppkommer vid resa med flyg-, land- eller havstransport, ska Företaget ha rätt till alla rättigheter, försvar, ansvarsbefrielser och begränsningar som är tillgängliga, även de hänförliga till den aktuella Transportören (inklusive dennes egna Transportvillkor) och enligt alla gällande bestämmelser och/eller konventioner, såsom Atenkonventionen och Montrealkonventionen. Ingenting i dessa Bokningsvillkor eller i Transportvillkoren skall anses vara ett upphävande därav. Om något villkor, avsnitt eller bestämmelse blir ogiltig eller anses vara ogiltig, ska de återstående villkoren, avsnitten och bestämmelserna anses vara fortsatt gällande.

16.6 Om något skadeansvar skulle uppstå för Företagets och Transportörens till följd av skada som lidits till följd av dödsfall eller personskada av en Passagerare eller förlust eller skada på bagage ska det bestämmas enligt följande:

16.7 I samband med sjötransporter är EU-förordning 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ("EU- förordning 392/2009") tillämplig på internationella sjötransporter där hamn för ombordstigning eller avstigning befinner sig i EU eller där fartyget har en EU-flagga eller där transportavtalet ingås inom EU.

En kopia av EU-förordning 392/2009 finns tillgänglig på begäran och kan laddas ned från internet på https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf 

En sammanfattning av EU-förordning 392/2009 finns på http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of- accident.pdf

Om fartyget används som ett flytande boende kommer bestämmelserna i Atenkonventionen 1974 och begränsningarna däri att tillämpas och är härmed uttryckligen införlivade i dessa Bokningsvillkor, inklusive eventuella krav avseende förlust av eller skada på bagage och/eller dödsfall eller personskada.

16.8 Nivån på skador som Företaget och Transportören kan betala i samband med dödsfall och/eller personskada och/eller förlust av, eller skada på bagage är begränsat och får under inga omständigheter överstiga ansvarsbegränsningarna i EU-förordning 392/2009, eller i tillämpliga fall Atenkonventionen 1974.

16.9 Företagets och Transportörens ansvar för dödsfall, personskada eller sjukdom hos en Passagerare uppgår begränsningen till 46 666 SDR ("Särskild Dragningsrätt") enligt bestämmelserna i Atenkonventionen 1974 eller, i förekommande fall, det maximala beloppet på 400 000 SDR enligt EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 och där ansvar för krig och terrorism enligt EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 är 250 000 SDR.

Företagets och Transportörens ansvar för förlust av eller skada på Passagerares bagage eller annan egendom får inte överstiga 833 SDR per Passagerare enligt Atenkonventionen 1974 eller 2250 SDR där EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 gäller. 

Det är överenskommet att ett sådant Företagets och Transportörens ansvar ska vara föremål för tillämpliga självrisker för Passagerare, och sådant belopp ska dras av från förlusten eller skadan på bagage eller annan egendom.

Passagerare ska vara medvetna om att omräkningskursen för SDR fluktuerar dagligen och kan erhållas från en bank eller Internet. Värdet på en SDR kan beräknas genom att besöka http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 Det antas enligt Atenkonventionen 1974 och i tillämpliga fall Atenkonventionen 2002 eller EU-förordning 392/2009 att Transportören har levererat bagage till en Passagerare, såvida inte skriftligt meddelande lämnas av Passageraren inom följande tidsangivelser:

a) vid uppenbar skada före eller vid tidpunkten för avstigning eller återlämnande,

b) i händelse av skada som inte är uppenbar eller förlust av bagage inom femton dagar från avstigningen eller leveransen eller det datum då sådan leverans skulle ha skett.

16.11 Om transporten enligt nedan inte är "internationell transport" enligt definitionen i artikel 2 i EU-förordning 392/2009 eller om fartyget används som flytande hotell och/eller inhemsk sjötransport i Storbritannien ska bestämmelserna i Atenkonventionen 1974 gälla för detta Avtal och anses vara införlivat mutatis mutandis.

16.12 Företaget ansvarar inte för förlust eller skada på värdesaker som pengar, värdepapper, ädelmetallprodukter, smycken, konst, kameror, datorer, elektronisk utrustning eller andra värdesaker, såvida de inte deponeras hos Transportören för förvaring, och att en högre gräns har avtalats skriftligen vid tidpunkten för depositionen och en extra avgift betalas av Passageraren för deklarerat värdeskydd. Användning av fartygets kassaskåp innebär inte att produkterna är i fartygets förvar. Om det finns ansvar för förlust eller skada på värdesaker som förvaras på fartyget är detta ansvar begränsat till 1200 SDR enligt Atenkonventionen 1974 eller 3375 SDR där EU-förordning 392/2009 eller Atenkonventionen 2002 gäller.

16.13 Företaget och Transportören ska kunna nyttja gällande lagar som föreskriver begränsningar och/eller ansvarsfrihet (inklusive, utan begränsning, lag gällande fartygets flagg i fråga om/eller de globala skadeståndsbegränsningar för Transportören) fullt ut. Ingenting i dessa Bokningsvillkor är avsett att verka för att begränsa eller beröva Företaget och Transportören av sådan lagstadgad eller på annat sätt begränsning eller befrielse eller ansvarsskyldighet. Företagets och Transportörens tjänstemän och/eller agenter ska ha full nytta av alla sådana bestämmelser om ansvarsbegränsning.

16.14 Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i 16.7–16.13 ovan, ska eventuella krav som riktas mot Företaget och Transportören i någon jurisdiktion där de gällande undantagen och begränsningarna i dessa Bokningsvillkor anses vara juridiskt verkställbara, ska Företaget och Transportören inte anses ansvariga för död, skada, sjukdom, skada, förseningar eller annan förlust eller skada för någon person eller egendom som uppstår oavsett orsak som inte har visat sig orsakats av Företagets och Transportörens vårdslöshet eller fel.

16.15 Företaget kan inte under några omständigheter åläggas ansvar för eventuell utebliven vinst, förlorad affärsmöjlighet eller andra indirekta förluster eller skador. 

16.16 Företaget friskriver sig från allt ansvar för förlust eller skada som direkt eller indirekt föranletts av att Företaget på grund av Force Majeure eller liknande omständighet utanför Företagets kontroll varit förhindrat att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Företaget friskriver sig även från ansvar för förlust eller skada som direkt eller indirekt föranletts av Passagerares självmord eller försök till självmord eller att Passagerares medvetet utsatt sig för fara (förutom i ett försök att rädda människoliv) och andra omständigheter av vilken typ som helst utanför Företagets kontroll.

16.17 För det fall Företaget har en lagstadgad skyldighet att ersätta Passagerare för förlust av eller skada på egendom annat än i enlighet med Aten- och/eller Montrealkonventionen är ersättningsskyldigheten begränsad till EUR 500. Passagerare bör inte packa pengar eller andra värdesaker i sitt bagage och Företaget friskriver sig från allt ansvar avseende förlust av eller skada på pengar eller värdesaker.

16.18 Företagets ansvar kommer inte att överstiga det som gäller för någon Transportör enligt dess Transportvillkor och/eller tillämpliga eller införlivade konventioner. Eventuella skadestånd att betalas av Företaget ska minskas i proportion till eventuell oaktsamhet av Passageraren.
 

17. Företagets rätt ändra resplanen

17.1 Företaget och/eller kaptenen på fartyget har alltid rätt att skjuta upp eller påskynda avgång, att underlåta att lägga till vid schemalagd hamn eller att istället lägga till vid annan hamn, att arrangera likvärdig transport med annat fartyg, att bogsera, bli bogserad, assistera andra fartyg eller att i övrigt göra de ändringar av resplanen som enligt Företaget och/eller kaptenen bedöms lämpliga med hänsyn till Passagerarnas, fartygets och besättningens säkerhet. Under sådana omständigheter friskriver sig Företaget från allt ersättningsansvar för eventuell skada sådan ändring kan föranleda Passagerarna.

18. Passagerarens ansvar

 18.1 Passageraren åtar sig att följa kaptenens och besättningsmännens instruktioner och uppmaningar under vistelsen ombord. Passageraren accepterar att kaptenen och besättningsmännen har befogenhet att visitera personer, hytter, bagage och tillhörigheter ombord av säkerhetsskäl eller av andra orsaker.

18.2 Passageraren ger härmed sitt samtycke till sådan visitering som nämns i punkten 18.1 ovan.

18.3 Passagerare måste ha erhållit alla nödvändiga vaccinationer innan Kryssningen och ha med sig de biljetter, pass, visum, sjukvårdskort samt eventuella andra dokument som kan komma att krävas vid angöring av de schemalagda gästhamnarna samt vid avstigning.

18.4 Varje Passagerare garanterar att han/hon är fysiskt och psykiskt lämpad att genomföra Kryssningen.

18.5 Om det bedöms nödvändigt för säkerheten eller bekvämligheten ombord har Företaget och/eller kaptenen rätt att vägra en Passagerare att stiga ombord eller kräva att en Passagerare lämnar fartyget. 

18.6 Passageraren får inte ta med sig djur (med undantag för erkända assistanshundar i enlighet med punkten 7 ovan).

18.7 Företaget och/eller Transportören är inte ansvarig för någon Passagerare i fråga om brott eller bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta avsnitt och varje Passagerare ska ersätta Företaget och/eller Transportören eller någon av dess leverantörer för förlust eller skada som orsakats genom sådan överträdelse eller bristande efterlevnad.

18.8 Passagerarens beteende får inte påverka eller minska andra Passagerares säkerhet, lugn och njutning av kryssningen och får inte bryta mot Gästernas Uppförandekod ("Guest Conduct Policy") och Transportvillkoren ("Conditions of Carriage").

18.9 Det är strikt förbjudet för Passagerare att ta ombord skjutvapen, ammunition, sprängämnen eller brandfarliga, giftiga eller på annat sätt farliga ämnen eller varor ombord på ett fartyg.

18.10 Passageraren är skyldig att ersätta eventuell skada som åsamkas Företaget, Transportören eller eventuella underleverantörer genom att Passageraren överträder bestämmelserna i Avtalet. I synnerhet är Passageraren skyldig att ersätta eventuella skador som åsamkas fartyget eller dess inredning, skada eller förlust som åsamkats andra Passagerare eller annan samt eventuella extra avgifter eller kostnader som Företaget, Transportören eller eventuella underleverantörer åsamkas på grund av Passageraren.

18.11 Passagerarna får inte sälja och/eller köpa någon typ av kommersiella tjänster från andra passagerare eller resebyråer ombord på fartyget – inklusive men inte begränsat till utflykter – om de inte erbjuds officiellt av Företaget eller dess oberoende ombud.
 

19. Flygresor

 19.1 Passageraren kommer att informeras av identiteten på flygbolaget eller flygplanstypen som används för att genomföra Semesterpaketet så snart Företaget får information om sådana detaljer. Alla flygresor företas av välkända flygbolag i linje- eller chartertrafik. Företaget kan inte i förhand ange mer precis information om flygbolag eller flygplanstyp. Företaget betalar flygbiljetten i förväg. Om Passageraren avbokar sin Kryssning har Passageraren ingen rätt till återbetalning av flygbiljetten. Detta gäller oavsett vilka bestämmelser som i övrigt gäller beträffande avbokning av Kryssningar.

19.2 Företaget tillhandahåller Passageraren en bekräftelse på flygtider och rutter tillsammans med resehandlingarna cirka 30 dagar innan avgång.

19.3 För avresa på andra datum eller i övrigt på andra villkor än de som anges i broschyren och/eller på den Officiella Webbplatsen kan en högre avgift komma att tillämpas; Passageraren underrättas i så fall om detta innan Bokningen genomförs.

19.4 Företaget utgör inte en flygtransportör eller ett flygtrafikföretag enligt EG- kommissionens förordning EG/261/2004 (angående kompensation och assistans till Passagerare vid nekad ombordstigning) ("Förordning 261/2004"). Förpliktelserna i denna förordning gäller endast flygtransportören och alla krav avseende inställningar, förseningar eller nekad ombordstigning vid flygtransportering ska därför riktas till det aktuella flygbolaget.
 
19.5 Företaget har inget ansvar enligt förordning 261/2004 enligt vilken ansvaret åligger flygtransportören mot vilken Passageraren ska rikta alla krav. Vid åkallande av rättigheterna enligt förordningen 261/2004 ska Passageraren sträva efter att i övrigt uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet utan att detta inverkar negativt på Företagets rättigheter, varken enligt dessa Bokningsvillkor eller lag.

19.6 Om flygtransport ingår i Avtalet ska Företaget informera Passageraren om flygtider i samband med att Företaget överlämnar resehandlingarna. Det åligger Passageraren att ta sig till flygplatsen i tid för att hinna checka in och stiga ombord på flygplanet. Passageraren bör kontrollera flygbolagets regler beträffande medicinsk utrustning ombord m.m.

19.7 Om Avtalet inte inkluderar flygtransport åligger det Passageraren att tillse att denne tillhandahålls en giltig biljett av flygtransportören och anländer till fartyget i tid. Företaget ska inte anses vara ansvarigt för eventuella kostnader som uppstår i samband med flygningar eller övriga transporter som arrangerats av Passageraren.
 

20. Klagomål

 

20.1 Passagerare som har ett klagomål under Kryssningen ska så fort som möjligt lägga fram detta för kryssningspersonalen ombord. Om kryssningspersonalen inte kan lösa problemet ska klagomålet skickas till Företaget skriftligen inom 60 dagar efter avslutad Kryssning. Om klagomålet inte lämnas in inom utsatt tid kommer det att inverka negativt på Företagets möjligheter att hantera problemet. Klagomål relaterade till någon annan del av Semesterpaketet ska snarast möjligt framföras till Företaget eller leverantören.

20.2 I händelse av att bagage eller personliga tillhörigheter försvinner eller skadas måste  Gästerna omedelbart meddela en representant för MSC Cruises och fylla i det nödvändiga formuläret för att påbörja vår åtgärdsprocess. Meddelanden om ersättningsanspråk för förlust eller skada på bagage eller annan egendom ska ges skriftligen till Transportören före eller vid tidpunkt för avstigning, eller om det inte är uppenbart, inom femton (15) dagar från dagen för avstigning

20.3 Klagomål enligt EU-förordningen 1177/2010 om tillgänglighet, uppsägning eller förseningar, måste göras till Företaget inom två (2) månader från det att tjänsten utfördes. Transportören ska svara inom en månad för att ge råd om huruvida klagomålet är underbyggt, har avslagits eller fortfarande övervägs. Ett slutligt svar ska lämnas inom två (2) månader. Passageraren ska lämna sådan ytterligare information som Företaget kan kräva för att svara på klagomålet. Om Passageraren inte är nöjd med svaret kan denne vända sig till behörigt organ i landet för ombordstigning.

 

21. Konsumentskydd

21.1 Företaget fullgör sina förpliktelser enligt den svenska resegarantilagen (1972:204).

22. Personuppgiftsskydd

22.1 Företaget strävar efter att behandla passagerarbokningar effektivt och behöver därför personuppgifter som bland annat namn, adress, kön, medborgarskap och diet som skulle kunna avslöja en passagerares religiösa tro, hälsorelaterade eller medicinska nedsättningar och andra specialbehov. Företaget kan vidarebefordra denna information till andra behöriga parter som resebyråer, hotell, flygbolag eller andra transportföretag, säkerhets- och/eller kreditkontrollföretag, kredit- och betalkortsföretag eller till myndigheter eller offentliga organisationer, om detta krävs enligt lag eller regleringar eller om det krävs av sådana organisationer. Företaget kan också sända ut en passagerarlista till alla passagerare inför kryssningen och denna kan innehålla varje passagerares namn och nationalitet.
Företaget har rätt att anta att passagerare samtycker till sådana informationsöverföringar, även till andra länder som kanske inte har samma hårda krav om dataskydd, såvida inte en passagerare skriftligen meddelar sina invändningar till företaget senast sju dagar före det planerade avgångsdatumet.
Det är ditt ansvar att se till att informationen som företaget innehar om dig är aktuell och korrekt.
Vår dataskyddspolicy beskrivs i vår integritetspolicy, som är en del av dessa villkor.
 

23. Ändring av avtalet

23.1 Ändringar av Avtalet är gällande endast i den mån de är skriftliga och har undertecknats av Företaget.
 

24. Regler för rökning

24.1 MSC Cruises respekterar alla gästers behov och önskemål, och vi har noggrant utvärderat åsikterna presenterade av både rökare och icke rökare. I enlighet med global standard är rökning tillåtet i särskilda, utmärkta områden utrustade med ett särskilt ventilationssystem.

24.2 Det är i princip förbjudet att röka i något område där mat serveras, i Medical Center, barnaktivitetsområden, korridorer eller hissentréer, områden där gästerna samlas i grupper inför säkerhetsövningar, avstigning eller utflykter, offentliga toaletter eller barer i vars närhet mat serveras.

24.3 Företaget rekommenderar Passagerarna att undvika att röka i hytten på grund av brandrisken. Det är förbjudet att röka på hyttbalkongerna. MSC Cruises förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om Passagerare röker utanför något av Fartygets utpekade områden. Om repeterade överträdelser sker, kan det i slutändan leda till avstigning.

24.4 Rökning är tillåten i flera barer på varje fartyg och på ena sidan (anvisat av skyltar) av det största utomhuspoolområdet, där askfat finns utställda.

24.5 Det är förbjudet att kasta ut cigarettfimpar från fartyget.

25. Anställdas och underleverantörers ansvar

25.1 Inga anställda eller representanter för Företaget och/eller Transportören, inklusive kaptenen och besättningen samt underleverantörer och deras anställda kan hållas ansvariga utöver vad som gäller enligt Bokningsvillkoren. Sagda personer och företag kan åberopa Bokningsvillkoren och Transportvillkoren i samma utsträckning som Företaget och/eller Transportörer. 

25.2. Även om de säljs ombord på kryssningsfartyget anordnas Exkursioner i land av oberoende leverantörer. Företaget gör sitt yttersta för att endast välja välrenommerade leverantörer men har ingen direktkontroll över leverantörerna eller deras tjänster. På grund härav kan Företaget inte hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som orsakas Passagerare genom av utomstående leverantörer arrangerade Exkursioner i land. Leverantörens ansvar bedöms enligt lokala lagar och förordningar. Företagets ansvar ska aldrig överstiga leverantörernas.
 

26. Laval och Forum

26.1 Avtalet ska tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister gällande tolkning eller tillämpning av Avtalet ska prövas av svensk domstol.


27. Fel, utelämnanden och ändringar

 
27.1 Företaget har genomfört varje rimlig ansträngning för att tillse att broschyrens och/eller den Officiella Webbplatsens innehåll är korrekt. Vissa ändringar eller redigeringar kan efter det att broschyren blivit tryckt och/eller information publicerats på den Officiella Webbplatsen.
Företaget rekommenderar därför alltid Passageraren att kontrollera de uppdaterade Bokningsvillkoren som tillhandahålls av Försäljningsrepresentant eller genom att besöka Företagets Officiella Webbplats. 
 

VILLKOR FÖR ONLINE BOKNINGAR  
UTFLYKTER & SÄRSKILDA TJÄNSTER

Villkor för onlinebokningar av utflykter

Vänligen läs dessa villkor noga innan du bokar en utflykt. För utflykter som bokas online, vänligen kryssa i lämplig kryssruta som bekräftar att du har läst och förstått villkoren.

I dessa villkor syftar ”MSC”, ”oss” eller ”vi” på MSC Cruises S.A. och dess närstående bolag, dotterbolag, moderbolag och/eller fartyg. Utflykterna ägs, drivs, organiseras och tillhandahålls av oberoende tredjepartsentreprenörer. MSC äger, driver eller organiserar inte de utflykter som erbjuds på webbplatsen eller ombord. MSC säljer bara biljetter till dessa utflykter som en förmån för passagerarna. Därför godtar du att du genom att köpa eller boka utflykter genom denna webbplats, via säljare eller ombord något MSC-fartyg ett kontrakt med utflyktsverksamhetens ägare och operatörer.

MSC ansvarar inte på något sätt för de tjänster som tillhandahålls av sådana oberoende operatörer. MSC garanterar inte kvaliteten eller säkerheten för de utflykter som erbjuds, MSC garanterar inte heller noggrannheten i beskrivningarna av utflykter i land eller information som visas på den här webbplatsen, MSC avstår från ansvar för eventuella felaktigheter i samband med utflykter som erbjuds på denna webbplats. MSC tar inget ansvar för och ska inte hållas ansvariga för felaktig framställning, avtalsbrott, brott mot lagstadgad skyldighet, oaktsamhet eller avsiktligt/oavsiktligt uppförande av någon av utflyktsleverantörerna.

MSC har ingen kontroll över hur leverantörerna av utflykterna tillhandahåller sina tjänster. Leverantörerna till utflykter som erbjuds på denna webbplats, säljare eller ombord MSC:s fartyg har meddelat MSC att de fullgör sina skyldigheter i enlighet med erkända uppförandekoder. MSC gör inte någon oberoende bedömning av utflykternas säkerhet eller av utflyktsverksamhetens leverantör.

Vi har ansträngt oss till det yttersta för att se till att de priser och erbjudanden som offentliggörs avseende annonserade varor och tjänster är korrekta vid bokning. Om det ändå skulle finnas något fel förbehåller vi oss rätten att korrigera det så snart vi blir medvetna om det. Om några korrigerande ändringar inte är godtagbara för dig efter bokningen har du rätt till full återbetalning av det betalda beloppet för de bokade varorna och/eller tjänsterna.

MSC är inte ansvarigt för eventuella programändringar på grund av lokala helgdagar och/eller stängning av de platser som skulle besökas och/eller andra händelser (strejker, demonstrationer, maskinhaverier osv.), som helt eller delvis kan förhindra rundturen. Rundturens rutt och tidsplan bekräftas på nytt ombord. Varje utflykt/rundtur måste ha ett minsta antal deltagare och kan ha ett högsta antal deltagare. Om ett minsta antal passagerare inte anmäler sig kan utflykten ställas in. Om det minsta antalet passagerare är anmälda till en utflykt kan turen ledas av en tvåspråkig guide.

Genom att boka en plats på någon utflykt som innebär ett visst mått av fysisk ansträngning bekräftar du och alla medlemmar i din grupp att ni är i god fysisk och psykisk kondition, utan någon historia av eller besvär som anfall, yrsel, svimningsanfall, hjärtbesvär, andningsproblem eller problem med ryggen/nacken, eller några andra fysiska eller psykiska besvär som innebär att fysisk ansträngning eller brist på tillgång till akut läkarvård kan utgöra en risk (dessa exempel är inte de enda), eller andra

sjukdomar, krämpor eller besvär som hindrar er från att delta i utflykter som ni har valt. Du bör också säkerställa att ingen i gruppen som har bokat en sådan utflykt använder läkemedel med en varning om nedsatt fysisk eller psykisk förmåga.

Om du är gravid kan det hända att vissa utflykter inte är lämpliga för dig. När du bokar utflykter är det upp till dig och eventuella medlemmar i gruppen som har bokat utflykten att säkerställa att ni har tillräckligt bra kondition för att delta i den bokade utflykten och att ta vara på er själva under den.

Om du deltar i en utflykt på vatten bör du undvika alkohol och äta ordentligt. Om flythjälpmedel tillhandahålls för en aktivitet måste de alltid användas. Var medveten om att havet är oförutsägbart. Strandvakter är inte alltid närvarande, och det kanske saknas flaggor eller andra system för att visa om det är säkert att gå i vattnet. Dessutom kan det hända att strandaktiviteterna saknar tillsyn eller personal, så ta reda på om stranden och/eller havet är säkert vid tidpunkten för utflykten. Barn måste alltid hållas under uppsikt på utflykter, särskilt nära vatten.

Alla sådana aktiviteter företas av dig och eventuella medlemmar i gruppen på egen risk, och MSC kan inte hållas ansvarigt för några som helst skador, förluster eller dödsfall till följd av utflykten. Innan någon aktivitetsutflykt bokas är det mycket viktigt, och ditt ansvar, att du och eventuella medlemmar i gruppen som har bokat utflykten kontrollerar att reseförsäkringen täcker den typ av utflykt som har bokats.

Du eller en medlem i gruppen kan hindras från att delta i en utflykt (oavsett om den är bokad eller inte) om det konstateras att du eller en medlem i gruppen inte är lämpad för utflykten, eller om du eller medlemmen i gruppen tycks vara påverkade av narkotika eller alkohol. Om du inte kan delta i utflykten av något av dessa skäl kan det hända att du inte har rätt till återbetalning av kostnaden för den bokade utflykten.

Leverantören av utflykten kan kräva att deltagarna undertecknar ett formulär för friskrivning från ansvar och/eller övertagande av risk före utflykten. Sådana ansvarsfriskrivningar är särskilt vanliga i samband med snorkling eller sportdykning.
Genom att delta i en utflykt accepterar gästerna och förbinder sig att följa instruktionerna och föreskrifterna som mottagits av guiden.


Om du köper en förbetald utflykt måste hela betalningen göras vid bokningstillfället med kreditkort. Utflykterna kan bokas, ändras eller avbokas upp till 2 dagar före kryssningsavgång ombord*.
Om du avbokar en utflykt som bokats innan kryssningen påbörjas kommer inga avbokningsavgifter att tas ut, förutsatt att en sådan avbokning görs före avresedatumet och MSC Cruises meddelas skriftligen om din avsikt att avboka utflykten.

 

* Ombord kan utflykterna ändras upp till 48 timmar innan utflykten ska äga rum. Om du vill avboka utflykten ombord tas inga avbokningsavgifter ut, förutsatt att avbokningen gjordes 48 timmar före att utflykten skulle äga rum. Eventuell återbetalning skickas automatiskt till ditt ombordkonto.
Turer med flyg, tåg, speciella evenemang, landvistelser, hotellvistelser och privata arrangemang är undantagna. Andra begränsningar kan gälla.

Innan du bokar din utflykt, vänligen bekräfta och markera den relevanta rutan som anger att du har läst och förstått dessa villkor. Bokningen ska anses vara fullbordad endast efter full betalning.

Vi kommer att bekräfta din bokning genom att utfärda ett bekräftelsekvitto via e-post.
Vi kommer att kommunicera med dig via den e-postadress du har angett. Vi antar att din e-postadress är korrekt och att du förstår riskerna med att använda denna kommunikationsform.

När vi har mottagit och bekräftat din bokning blir du som "Huvudpassagerare" ansvarig för de varor och tjänster som bokats.

Operatören kan avbryta varje utflykt om den inte når det minsta antalet deltagare; i det här fallet kommer den reserverande passageraren att få full återbetalning av alla pengar som betalats för den berörda utflykten.

Dessa villkor är underkastade den lag och jurisdiktion som gäller för dina kryssningsbokningsvillkor med MSC.

Villkor för onlinebokning av särskilda tjänster

I dessa villkor syftar ”MSC”, ”oss” eller ”vi” på MSC Cruises S.A. och dess närstående bolag eller moderbolag, dotterbolag och/eller fartyg. Vi har ansträngt oss till det yttersta för att se till att de priser och erbjudanden som offentliggörs avseende annonserade varor och tjänster är korrekta vid tryckningen. Om det ändå skulle finnas något fel förbehåller vi oss rätten att korrigera det så snart vi blir medvetna om det, eller att när som helst ändra priserna utan föregående meddelande, även efter bokningen.

Om några korrigerande ändringar inte är godtagbara för dig efter bokningen har du rätt till full återbetalning av det betalda beloppet för de bokade varorna och/eller tjänsterna. I sådana fall befrias MSC och leverantören från allt fortsatt ansvar, oavsett slag eller art.

När du bokar tjänster från tredjepartsleverantörer av varor och tjänster, såsom spabehandlingar eller parkeringstjänster, godtar du att du ingår ett kontrakt direkt med leverantören av den varan eller tjänsten. MSC är inte ansvarigt för oriktiga framställningar, kontraktsbrott, bristande fullgörande av lagstadgade skyldigheter eller vårdslöshet som någon av de tredjepartsleverantörer som säljer varor och tjänster via denna webbplats eller via MSC eller ombord gör sig skyldiga till. Vi är inte ansvariga för tredjepartsleverantörernas handlingar/försummelse i förhållande till sådana varor eller tjänster som leder till förluster eller skador för dig eller någon medlem i din grupp som bokar eller köper sådana varor eller tjänster.

Genom att boka tjänster bekräftar du och alla medlemmar i din grupp att ni är i god fysisk och psykisk kondition, utan någon historia av eller besvär som anfall, yrsel, svimningsanfall, hjärtbesvär, andningsproblem eller problem med ryggen/nacken, eller några andra fysiska eller psykiska besvär som innebär att den bokade tjänsten kan utgöra en risk (dessa exempel är inte de enda). Det är ert ansvar att säkerställa att ni har tillräckligt bra kondition för att delta i sådana tjänster och att ta vara på er själva i samband med dem.

Du bör också säkerställa att ingen i gruppen som har bokat en sådan behandling använder läkemedel med en varning om nedsatt fysisk eller psykisk förmåga. Om du är gravid kan det hända att vissa behandlingar inte är lämpliga för dig.

Om du är osäker på din förmåga att delta i sådana tjänster ska du rådfråga din läkare före bokning.

Om du bokar de särskilda tjänsterna före kryssningen debiteras den fulla kostnaden ditt konto ombord vid ombordstigningen. Bokningen betraktas som fullbordad om den inte avbokas eller ändras senast 4 dagar före den beräknade avgångsdagen. Därefter kan du inte längre avboka eller ändra din bokning av särskilda tjänster online.

Om du avbokar eller ändrar någon bokad tjänst kan du debiteras en avgift beroende på vilken typ av ombordtjänst som anges i tjänstebeskrivningen. Innan du bokar valfria extratjänster samtycker du till att du själv och alla medlemmar i din grupp som har bokat tjänster eller reserverat annonserade varor är

bundna av dessa villkor, genom att bekräfta och markera nedanstående ruta. Vi bekräftar bokningen genom att skicka en bekräftelse tillsammans med dessa villkor via e-post. Vi kommunicerar med dig via den e-postadress du lämnade vid bokningen. Vi förutsätter att e-postadressen är korrekt och att du är införstådd med de risker som är förknippade med denna kommunikationsform.

När vi har mottagit och bekräftat din bokning blir du som ”första passagerare” kontraktsmässigt ansvarig för de bokade varorna och tjänsterna.

Dessa villkor omfattas av den lag och behörig domstol som är tillämplig för kryssningens bokningsvillkor. Du kan också omfattas av eventuella särskilda lagar och behöriga domstolar i förhållande till tredjepartsleverantörers tjänster eller varor som du har köpt och som det kontraktet omfattas av.