Sustainability | MSC Cruises

MILJÖARBETE

MSC Cruises föddes ur generationer av sjökaptener och redare som alla har spelat en roll i historien om navigering och sjömanskap. Vår familj påbörjade sin resa till havs år 1675 och sedan dess har vi inte slutat utforska. 

Oceanerna och haven har alltid utgjort basen för MSC Cruises och vi känner ett stort ansvar för att bevara och skydda dem. Mer än något annat bryr vi oss om den miljö i vilken vi verkar, de gäster som reser med oss, människorna som arbetar för oss, de städer vi anlöper och de samhällen vi besöker.

ENERGIEFFEKTIVITET OCH AVANCERAD FARTYGSDESIGN

Från det första strecket vi ritar på pappret när vi utformar ett nytt fartyg till den sista lampan vi installerar är energieffektivitet alltid det första vi överväger. 


Vi har en av de modernaste flottorna i bruk och har utformat och utvecklat sex olika fartygsklasser. Varje ny klass ///sätter nya gränser för perfektion jämfört med föregående fartyg. 


När vi bygger nya fartyg bygger vi inte kopior av befintliga modeller. För varje ny fartygsklass reviderar vi helt designen av våra fartyg för att uppnå optimal effektivitet. Vi omprövar fartygets övergripande struktur, däckutrymme, viktfördelning inklusive fartygsskrov, roder och bulbstäv för att uppnå optimal hydrodynamik och aerodynamik, samt för att maximera energieffektivitet och bränsleförbrukning. 
 


MSC Meraviglia tar 20 % fler gäster än vår Fantasia-klass men förbrukar samma mängd energi
Advanced ship design | MSC Cruises

ENERGIBESPARANDE TEKNIK OMBORD

 • Mjukvara för reseplanering
  En optimerad rutt innebär lägre energiförbrukning. Vi planerar våra rutter effektivt och använder särskild mjukvara för att optimera resrutter och lastningstider. 
 • Trimoptimering
  Trimoptimering kräver ständiga justeringar. Våra fartyg är utrustade med mjukvara som övervakar och optimerar trimmet i realtid. Denna teknik underlättar för fartygsbefälen att hålla trimmet perfekt för att minska bränsleförbrukningen och förbättra prestandan. 
 • Båtbottenfärg
  Fartyg är utsatta för havstulpaner, alger och havsorganismer. Dessa kan öka motståndet och göra fartyget mindre effektivt. Genom att använda antifouling-färg på samtliga fartygsskrov håller vi dem så strömlinjeformade som möjligt. Den är TBT-fri: vi strävar efter att hålla giftiga substanser så långt borta från haven som möjligt. 
 • Högeffektiva maskiner
  Att minska miljöpåverkan handlar inte bara om de stora gesterna; den dagliga användningen av el är lika viktig. Energieffektiva apparater, inklusive kylskåp, varmvattenberedare, diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare i hela flottan hjälper oss att minska vår miljöpåverkan. 
 • Energibesparande LED-ljus
  Våra fartyg använder endast energieffektiv LED-lampor och lysrör, vilket sparar energi genom att producera samma mängd ljus med lägre wattförbrukning. 
 • Smart uppvärmning, ventilation & luftkonditionering
  VVS-systemen ombord på våra fartyg är utformade för att sänka energiförbrukningen. De sprider värme och kyla på ett smart sätt, och har installerats för att återvinna värme från varmare delar av fartyget för att värma upp de utrymmen som behöver det.
factory, MSC Cruises,Ship

FÖRBÄTTRAD LUFTKVALITET FRÅN FARTYGSUTSLÄPP

MSC Cruises gör betydande investeringar i att förbättra luftkvaliteten. Som en del av våra övergripande ansträngningar att begränsa svavel och andra utsläpp i hamn och specifika verksamhetsområden tar vi olika steg för att förbättra våra resultat. 
Samtliga nybyggda fartyg har antingen skrubbersystem installerade (EGCS, Exhaust Gas Cleaning Systems) eller drivs av LNG. För de äldre fartygen i flottan har vi ett program för retroaktiv anpassning som fokuserar på att utrusta dessa fartyg med skrubber. 

För att efterleva bestämmelserna kan våra EGCS-system köras i öppen eller sluten slinga och kan uppnå bättre utsläppsminskningar än användning av marint bränsle med låga svavelhalter. 

Om vi inte använder skrubber använder vi bränslen med mycket låga svavelhalter i samtliga hamnar i Europa och när vi seglar i känsliga vatten.I slutet av 2019: 
- 11 av 17 MSC Cruises fartyg kommer ha skrubbersystem installerade
 
Improving Air Quality | MSC Cruises

 • Vad är en skrubber (Exhaust Gas Cleaning System)?
  Det är ett system som bokstavligen ‘skrubbar’ avgaserna rena, och aktivt avlägsnar partiklar och vissa föroreningar från avgaserna. Systemet består av flera komponenter, varav den viktigaste fungerar som en serie duschar som ‘tvättar’ avgaserna, tar bort upp till 97 % av svaveldioxiden och kraftigt reducerar antalet partiklar. Våra nyaste fartyg MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Seaside och MSC Meraviglia har alla levererats med sådana system installerade. 
 • Vad är ett selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)?
  Kväveoxid från motorerna drivs genom en katalysator - en anordning med hög densitet tillverkad av ädelmetaller. När gasen kommer in i katalysatorn reagerar kväveoxidmolekylerna med metallen och bryts ned till kväve och vatten, båda ofarliga ämnen. Dessa vatten- och kvävemolekyler lämnar avgasen. Så att det som kommer ut i andra änden är avgaser som är mycket renare med 80% mindre kväveoxid.
 • Landanslutning
  För att minska utsläpp i hamn har våra senaste fartygsklasser utformats för landanslutning. Hamnmyndigheter världen runt är allt mer intresserade av denna lösning och vi anser att detta är ytterligare en teknik som har potential att minska utsläpp i hamnområden. Samtliga våra kryssningsfartyg som sjösätts från 2017 och framåt är redan förberedda för landanslutning. Dessutom är vi redo att retroaktivt utrusta befintliga fartyg i takt med att landanslutningssystem blir allt vanligare.
daylighting, MSC Cruises,Ship

VATTENBESPARING

Färskvatten är en ändlig resurs. Vår filosofi är att använda det sparsamt och effektivt. För att lyckas med detta gör vi så mycket vi kan för att minska vår vattenförbrukning. Med allt från ren teknik som minskar vattenförbrukning till kampanjer ombord som uppmuntrar till ansvarsfull användning av vatten vill MSC Cruises vara en förebild i arbetet med vattenbesparing. 

I allmänhet tar vi inte vatten från hamnar och kustsamhällen: mer eller mindre allt vatten som vi använder ombord är egenproducerat.
Färskvatten är en ändlig resurs. Vår filosofi är att använda det sparsamt och effektivt. För att lyckas med detta gör vi så mycket vi kan för att minska vår vattenförbrukning. Med allt från ren teknik som minskar vattenförbrukning till kampanjer ombord som uppmuntrar till ansvarsfull användning av vatten vill MSC Cruises vara en förebild i arbetet med vattenbesparing. 

Anläggningar för dricksvattenproduktion finns i hela vår flotta. Medan våra senaste fartyg har högeffektiv teknik för vattenproduktion som standard har våra äldsta fartyg nyligen uppgraderats med moderna högeffektiva system med förbättrad produktionskapacitet.
 
I hytterna har vi utrustat samtliga fartyg med vakuumtoaletter som behöver mycket lite spolvatten. 

 

Vi producerar tusentals liter färskt kranvatten från havsvatten varje dag. På våra största fartyg har vi kapacitet att producera 2 miljoner liter kranvatten per dag. Att göra detta på ett hållbart sätt är en central del av vår filosofi kring vatten och hav.

Water preservation | MSC Cruises

FRÅN AVLOPPSVATTEN TILL HÖGKVALITATIV VATTENAVLEDNING

Inget svartvatten från våra verksamheter ombord lämnar fartyget utan att behandlas och all vattenavledning genomgår en omfattande reningsprocess. 

År 2008 när vi sjösatte vår fartygsklass Fantasia började vi utrusta våra fartyg med avancerade avloppsreningssystem. Ett avancerat avloppsreningssystem renar avloppsvatten genom att blanda olika avloppsströmmar och filtrera bort större komponenter. Det som kommer ut i andra änden renas sedan ytterligare genom finfiltrering och reningsprocesser, för att avleda vatten av högre kvalitet än de kommunala kraven för avloppsvatten i större delen av världen. 

Genom våra avloppsreningssystem filtreras farliga och förorenande ämnen bort och bryts ned av bakterier. För att undvika skador på havslevande djur desinfekteras det återstående renade avloppsvattnet genom behandling med ultraviolett ljus, aldrig klorin. Vi övervakar ett antal nyckelindikatorer för att försäkra oss om att eventuella bakterienivåer är gynnsamma innan vattnet avleds.

Som ett resultat av denna process är det avloppsvatten som avleds av nära nog kranvattenkvalitet. 

Det separerade fasta avfallet avlägsnas ur cykeln. Det torkas och sammanpressas till höggradiga pellets. Dessa pellets kan fungera som en bränslekälla för vissa energibehov ombord. Beroende på rutten kan vi även lämna denna torkade biomassa i land, där den kan användas för energiproduktion. 

Annat vätskeavfall som kan vara miljöfarligt, såsom matolja, oljevatten, smörjmedel och rengöringsprodukter släpps aldrig ut i havet, utan lasts av i hamn av certifierade företag.

Vårt avancerade vattenreningssystem renar avfallsvatten till nära nog kranvattenkvalitet.

From Wastewater to High-Quality Water Discharges | MSC Cruises

SKYDDAR LIVET I HAVET MED RENINGSSYSTEM FÖR BARLASTVATTEN

För att skydda det marina ekosystemet där våra fartyg seglar är fartygen utrustade med ett reningssystem för barlastvatten som följer de standarder som angetts av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, den organisation som styr hanteringen av barlastvatten. Detta system förhindrar oavsiktlig introduktion av invasiva marina arter.

puerto morelos national park, Mu Koh Angthong National Marine Park,Ko Samui

SENASTE TEKNIKEN FÖR HANTERING AV FAST AVFALL

Genom åren har vi steg för steg, på eget bevåg utrustat våra fartyg med den senaste tekniken för hantering av fast avfall och återvinning ombord. Vi hanterar våra avfallsströmmar i enlighet med CLIAs sunda miljöprinciper och följer MARPOLs samtliga regleringskrav för att förhindra havsföroreningar.
Allt organiskt avfall, samt återvinningsbara engångsartiklar av plast, metall, papper och glas, samlas in och sorteras av särskilt utbildade besättningsmedlemmar. Avfallet sammanpressas, sorteras eller förbränns, och återstående avfall skickas till särskilda anläggningar i hamn. 

Att utbilda vår besättning, inte bara i avfallshantering utan även i att förstå hur viktig avfallshanteringen är, är centralt för allt vi gör. Våra besättningsmedlemmar får kontinuerlig utbildning för att försäkra oss om att de hela tiden arbetar efter allra högsta standard. 

När vi välkomnar våra två miljoner gäster ombord på våra fartyg är hanteringen av fast avfall eller “skräp” ett viktigt fokusområde och våra rutiner syftar till att minska, återanvända och återvinna det avfall som vi producerar. Våra fartyg är utrustade med ett omfattande och sammanhängande system för hantering av allt avfall ombord och i land, och varje fartyg har en avfallshanteringsplan som i detalj anger hur varje typ av avfall ska hanteras ombord. 

Varje fartyg i vår flotta har ett miljöbefäl som ser till att vår miljöplan genomförs korrekt och som ansvarar för sophanteringen ombord. Befälet är skyldig att instruera och utbilda besättningen om reglerna för sophantering ombord.

technician, MSC Cruises,Ship

UPPHÖRA MED ENGÅNGSPLAST

Under vårt program för att minska plastanvändningen befinner sig MSC Cruises i slutfasen av våra ansträngningar att effektivt upphöra att använda en stor mängd av det omfattande antalet plastföremål som finns på samtliga fartyg och i land, och ersätta dem med miljövänliga lösningar.
Som ett första steg har bolaget redan ersatt alla sugrör i plast med 100 % komposterbara och nedbrytningsbara alternativ. Dessutom serveras inte drinkar längre automatiskt med ett sugrör. Gäster som begär ett sugrör kan fortfarande välja mellan ett antal olika miljövänliga alternativ. 

MSC Cruises arbetar med ett stort antal internationella och lokala leverantörer i de områden fartygen seglar, och erbjuder miljövänliga alternativ som tillverkats av 100 % biologiskt nedbrytbara material, bestående av förnybara resurser såsom majs- eller sockerbaserad polylaktid, bambu, papper eller andra organiska material. Dessutom arbetar bolaget aktivt med leverantörer på samtliga nivåer i leveranskedjan för att avlägsna engångsplast i produkter och förpackningar där så är möjligt. 

Detta är en pågående resa och när tekniken ännu inte möjliggör hållbara alternativ till plast vill MSC Cruises försäkra sig om att all återstående engångsplast återvinns på rätt sätt. 

Eliminating single-use plastics | MSC Cruises

UTFORSKA NYA TEKNIKER OCH LÖSNINGAR

 

Vårt miljöarbete är en pågående resa. Vi kommer att fortsätta utforska och utveckla nya lösningar för våra framtida – och befintliga – fartyg, och kommer att utrusta vår flotta med ännu mer innovativa lösningar för att minska vår miljöpåverkan.

Vi kommer att driva vissa av våra framtida fartyg med LNG (Liquefied Natural Gas). Jämfört med vanlig marin diesel minskar LNG utsläppen av svaveloxid med 99 % och kväveoxid med upp till 85 %. Det eliminerar också partiklar i avgaserna. 

Vårt första LNG-drivna fartyg kommer att tas i bruk under 2022. Ytterligare fartyg kommer under 2023, 2024, 2025 och 2027. 

Trots fördelarna kan för närvarande endast ett fåtal hamnar i världen hantera LNG. Vi kommer att fortsätta sätta vår tillit till detta innovativa bränsle och är säkra på att utmaningarna i den nuvarande leveranskedjan kan övervinnas. 

Även om vi anser att LNG är en viktig del i arbetet med att fortsätta minska kryssningsbranschens miljöpåverkan är det långt ifrån den enda. 

Dessutom kommer vi att utrusta alla våra framtida fartyg med ett SCR-system (Selective Catalytic Reduction). SCR-tekniken bidrar till att reducera kväveoxid till kväve (N2) och vatten genom avancerad utsläppskontroll. 

MSC Grandiosa kommer att bli vårt första fartyg som utrustas med SCR-teknik. Samtliga efterföljande fartyg kommer att utrustas med den här tekniken. 

Vårt miljöarbete är en del av vår pågående resa. Vi kommer att fortsätta utforska och utveckla nya lösningar för våra framtida – och befintliga – fartyg, och kommer att utrusta vår flotta med ännu mer innovativa lösningar för att minska vår miljöpåverkan.

sea, MSC Cruises,Sea