Paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) MSC Scandinavia AB ('MSC') kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en) MSC Scandinavia AB , enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. 

Viktiga rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 

 • Passagerarna kommer att få all nödvändig information om paketet innan de ingår kontraktet för paketresor.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för korrekt utförande av alla resetjänster som ingår i kontraktet.
 • Passagerare får ett nödnummer, eller uppgifter om en kontaktpunkt, där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Passagerare kan överlåta paketet till en annan person om detta sker med rimlig varsel. Eventuella ytterligare kostnader tillkommer.
 • Paketets pris får endast ökas om särskilda kostnader stiger (till exempel bränslepriser) och om det uttryckligen föreskrivits i kontraktet, och i alla händelser senast 20 dagar före paketets start. Om prisökningen överstiger 8 % av paketets pris har passageraren rätt att säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till en prisökning har passageraren även rätt till prisnedsättning, om det finns en minskning av relevanta kostnader.
 • Passagerare kan säga upp avtalet utan att betala någon avbokningsavgift och få full återbetalning om någon av de viktigaste delarna av paketet, förutom priset, ändras avsevärt. Passageraren har rätt till återbetalning och eventuell kompensation om företaget som försäljer paketet upphäver paketet innan det börjat gälla
 • Vidare kan passagerare när som helst före paketets början säga upp avtalet mot en rimlig och berättigad uppsägningsavgift.
 • Om det, när nyttjandet av paketet påbörjas, finns väsentliga delar av paketet som inte kan levereras enligt överenskommelse, måste passagerarna erbjudas lämpliga alternativa arrangemang utan extra kostnad. Passagerare kan säga upp avtalet, utan att betala någon uppsägningsavgift, i de fall då tjänster inte utförs i enlighet med kontraktet och detta väsentligt påverkat upplevelsen, och där arrangören misslyckats med att åtgärda problemet.
 • Passagerare har även rätt till prisreduktion och / eller ersättning för skadestånd där resetjänsterna inte utförs eller utförs felaktigt.
 • Arrangören är skyldig att ge assistans om passageraren upplever svårigheter.
 • Om arrangören, eller i förekommande fall återförsäljaren, blir insolvent kommer kostnader att återbetalas. Om arrangören, eller i förekommande fall återförsäljaren, blir insolvent efter paketets start och om transporten ingår i paketet, är passagerarens hemtransport säkrad. MSC har tecknat ett lämpligt insolvensskydd i överensstämmelse med luftfartsmyndighetens bindningskrav, vilka passagerare kan kontakta direkt. Om tjänsterna nekas på grund av arrangörens insolvens kan den behöriga myndigheten kontaktas.