Planet

På MSC Cruises tror vi att kryssningar kan vara hållbara. Genom att introducera renare bränsle i vår flotta till att producera färskvatten ombord, så flyttar vi gränserna för vad som är möjligt att göra till havs. Vår växande flotta är ett konstaterande i vårt engagemang för planetens framtid.


Dekarbonisering av vår marina verksamhet är ett viktigt inslag i vår hållbarhetsstrategi. MSC Cruises har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2050.

Minskandet av kolintensiteten

Vi tror att vi kommer att uppnå IMO:s (Internationella sjöfartsorganisationen) mål för koldioxidintensitet om en 40-procentig minskning från 2008 års nivåer i god tid före den milstolpe för 2030 som fastställts av IMO.

Eftersom koldioxidutsläpp till havs är en av våra huvudprioriteringar är vårt ambitiösa mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2050.

Minskandet av kolintensiteten

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Energieffektivitet och avancerad fartygsdesign

För varje ny fartygsklass vi utvecklar, så reviderar vi helt designen för att uppnå optimal effektivitet. Vi omprövar fartygets struktur, däcksutrymme, viktfördelningen med fartygets skrov, roder och bulbstäv, för att nå optimal hydrodynamik, aerodynamik och för att maximera energi och bränsleeffektivitet.

 

Ladda ned infografiken

 

Minskandet av luftföroreningar

Vi har installerat hybridsystemet Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS) på 14 av våra fartyg, vilket minskar utsläppen av SOx med 98%, och ett selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR) på 6 fartyg, vilket minskar utsläppen av NOx med upp till 85%.

Undervattensljud

Skrov och propellrar är designade, byggda och installerade för att minimera ljud eller vibrationer som kan påverka vattenlevande däggdjur.

Reningssystem för avfallssvatten

Vår flotta är i full överensstämmelse med regler för avfallsvatten, 11 av våra fartyg har avancerade system som levererar vatten i nästan samma standard som kranvatten.

Färskvatten

Våra nya fartyg har kapabla att tillhandahålla allt färskvattenbehov ombord, från havsvatten.

Avfallshantering

Avfall komprimeras, separeras eller bränns och resterande avfall levereras försiktigt till dedikerade hamnmottagningsanläggningar för återvinning eller bortskaffande.

Nya bränslesorter

Under 2022 lanserade vi vårt första fartyg som drivs av LNG. LNG eliminerar till största del svaveldioxid-utsläppen (SOx) och partiklar i avgaserna, minskar kväveoxid-utsläpp (NOx) med upp till 85%, och koldioxid-utsläpp (CO2) med upp till 25%.

Energieffektivitet

Smarta system för uppvärmning, ventilation och kylning samt hållbar LED-belysning har bidragit till att minska koldioxidintensiteten i flottan med 34 % sedan 2008.

Landströmskapacitet

11 av våra fartyg har nu möjligheten att ansluta till landström, vilket skapar möjligheten att stänga om motorerna ombord, medan fartyget är förtöjt.

Avancerad analys

Digitaliseringen gör det möjligt för oss att förutse och åtgärda ineffektivitet i system och utrustning och ge besättningen specifik vägledning för att förbättra prestandan.

Smart HVAC (värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem)

Intelligent fördelning av värme och kall luft för att minimera den energi som krävs för att hålla gäster och besättning bekväma.

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningssystem tillåter en intelligent omfördelning av värme och kyla där det behövs ombord på fartyget.

Trimstabilisator

En mjukvara övervakar fartygets stabilitet för att ge stöd till däcksofficierare i att optimera fartygets djupgående och därmed reducera bränsleförbrukning.

Minska moståndet

Våra fartygs skrov är belagda med högteknologisk färg som bromsar tillväxten av marina organismer, och det i sin tur minskar motståndet och förbättrar energieffektiviteten.

Ballast vattenbehandlingssystem

Allt ballastvatten är filtrerat och UV-behandlat innan det släpps ut till havs för att säkerställa förhindrandet transporter av invasiva arter.

Energieffektivitet och avancerad fartygsdesign

Advanced ship design | MSC Cruises

Leder energiomställningen

Ny teknologi och bränslen med låga koldioxidutsläpp är en fundamental grund i vår strategi för att minska utsläppen av koldioxid. I juni 2023 tar vi emot MSC Euribia, ett av våra senaste fartyg och en av de mest miljömässigt avancerade fartygen till havs. MSC Euribia drivs med flytande naturgas (LNG). LNG gör det möjligt för oss att minska växthusgaser CO2e-utsläppen med upp till 20 % och praktiskt taget eliminera svaveloxider och fina partiklar, samtidigt som kväveoxiderna minskas med upp till 85 %. Vårt nästa fartyg som drivs med LNG är MSC World America (2025).

 

Vi samarbetar också med teknik- och energileverantörer för att stödja och testa innovativ teknik och använda förnybara bränslen för att ytterligare minska våra utsläpp.

Leder energiomställningen

MSC World Europa | MSC Cruises

Förbättra kvaliteten på fartygens utsläpp

Idag är 15 av 22 MSC Cruises-fartyg utrustade med Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS) för att minska svavel från fartygsutsläpp med 98 %.

Vår hybrid EGCS kan arbeta i en öppen eller sluten slinga, vilket gör att tvättvatten kan samlas upp i uppsamlingstankar för att undvika direkt utsläpp i hamnar eller andra känsliga områden.

6 av våra fartyg är utrustade med ett system för selektiv katalytisk reduktion (SCR), som avsevärt reducerar kväveoxider (NOx) från fartygets avgaser och omvandlar det till ofarligt kväve och vatten, genom avancerad teknik för aktiv utsläppskontroll. SCR-system kommer att monteras på alla framtida fartyg.

12 av våra fartyg, inklusive alla våra nya fartyg, är utrustade med landströmskapacitet. Detta gör att motorer ombord kan stängas av, vilket minskar utsläppen. Vi har åtagit oss att använda dessa system närhelst landström är tillgänglig.

Förbättra kvaliteten på fartygens utsläpp

Improving Air Quality | MSC Cruises

Sötvatten

Våra fartyg är utrustade med de senaste sötvattenproduktionsanläggningarna och 80 % av allt sötvatten som används ombord produceras från havet med avsaltningsteknik. Det betyder att vi minimerar att ta denna värdefulla resurs från destinationer i land där sötvatten kan vara ont om. På våra nyhetsfartyg tillverkar vi själv upp till 3 miljoner liter varje dag, vilket motsvarar en olympisk simbassäng!

Med det sötvatten som produceras ombord gör vi till och med vår egen öl. Vårt mikrobryggeri ombord på MSC World Europa använder sötvatten som produceras ombord från havsvatten, så vi sparar inte bara vatten utan vi transporterar också mindre öl till våra fartyg och hanterar mindre avfall, såsom ölburkar och flaskor.

Sötvatten

Water preservation | MSC Cruises

Minskat buller

Våra fartyg är designade för att minska buller som utstrålas under vattenytan, vilket minimerar buller eller vibrationer som kan påverka vattenlevande däggdjur. Ljudreducering uppnås på olika nivåer. En betydande mängd ansträngning läggs ner på att studera och fullända fartygets skrovdesign, hydrodynamik och framdrivningssystem.

Genom omfattande tester och simuleringar tillsammans med våra partner i skeppsbyggnadsbranschen förlitar vi oss på optimerade skrovkonstruktioner för att minimera motståndet när vi rör oss i vattnet. Mindre "drag" betyder mjukare rörelse genom vattnet och mindre buller. Isolering av potentiellt bullrig utrustning som motorer och generatorer ombord på fartyget kommer också att ha en positiv inverkan på att minska bullret under vatten.

Vi minskar även bullret tack vare vår propeller som är utrustad med ett luftsmörjsystem som balanserar trycket runt propellern. När fartyget rör sig genom vattnet skapar propellerbladen lågt tryck och bubbelsystemet kan utjämna detta vilket minskar bullret.

Minskat buller

Reducing noise | MSC Cruises

Energisparande ombord

Våra fartygs belysning tillhandahålls av energieffektiva LED-lampor. LED-lamporna vi använder på våra fartyg är upp till 75 % effektivare än traditionella glödlampor och håller minst 7 gånger längre.

Värmeåtervinningssystem möjliggör intelligent omfördelning av värme och kyla där det behövs i hela fartyget. Speciellt säkerställer vi att spillvärmen från motorerna inte går till spillo utan används för att värma vatten till tvätten och för att generera sötvatten från havsvatten genom avdunstning.

Dessutom samlar våra fartyg in och överför kontinuerligt tusentals olika datamängder till våra expertteam på land. Vi använder denna information för att bättre förstå hur vi arbetar och för att förbättra effektiviteten inom alla områden av vår verksamhet.

Energisparande ombord

Saving energy on board | MSC Cruises

Ballast vattenbehandling

En av utmaningarna i att driva kryssningsfartyg är att hålla vikten, tyngdpunkten och stabilitetskraven balanserade och jämna under hela resan. För att hjälpa oss med detta så finns det stora tankar utplacerade på den längst ned i fartyget, som kan fyllas med havsvatten för att fungera som ballast.

Vetenskapliga studier över åren har visat att denna praxis har tillåtit bakteria, mikrober, små ryggradslösa djur, larver och andra mikroorganismer att transporteras från en plats i världen till en annan, och detta kan ha inverkan på det lokala ekosystemet.

För att motarbeta detta och följa strikta internationella föreskrifter, så är alla våra fartyg utrustade med ett system som renar ballastvattnet och följer standarden som bestämts av FN:s internationella styrande organ, International Maritime Organization (IMO). Detta system skyddar mot ofrivillig introduktion av invasiva marina arter. Under 2021 filtrerades 100% av ballastvattnet och UV-behandlades innan det släpptes ut till havs.

Vi har antagit strikta behandlingsregimer för att ta bort hotet av att arter transporteras med ballastvattnet.

Ballast vattenbehandling

sustainability_protecting marine life

Renare vatten

Det mesta av vattnet som används på våra fartyg produceras ombord, med högeffektiva system som producerar rent sötvatten från havsvatten. Vi håller havet som det ska vara: rent. Allt vatten som används ombord på våra fartyg behandlas och renas till utmärkt internationell standard innan det går tillbaka i havet. Alla våra fartyg är utrustade med avloppsvattenreningssystem designade och underhållna enligt högsta standard – till och med högre än många landbaserade anläggningar.

Dessutom analyseras det behandlade avloppsvattnet regelbundet av ett ackrediterat testlaboratorium för att se till att de nödvändiga standarderna alltid uppfylls eller till och med överträffas.

Renare vatten

Cleaner water | MSC Cruises

Skydd av vilda djur

MSC Cruises har åtagit sig att stödja våra havs hälsa. Efter diskussioner med International Fund for Animal Welfare (IFAW), Pelagos Cetacean Research Institute, OceanCare och WWF Grekland gick vi 2022 med på att omdirigera våra fartyg på Greklands västkust för att minska risken för kollisioner med utrotningshotade kaskeloter i Medelhavet.

Under 2023 har vi dessutom samarbetat med välgörenhetsorganisationen ORCA för bevarande av havet för att leverera ett omfattande program för att minska risken för kollisioner med valar, delfiner och tumlare i världshaven runt om i världen.

Skydd av vilda djur

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

Avfallshantering

Alla våra fartyg är utrustade med omfattande anläggningar för avfallshantering om återvinning.

Allt organiskt avfall, liksom återvinningsbara engångsartiklar som plast, metall, papper och glas, samlas in och sorteras av specialutbildade medarbetare i avfallshanteringen. Avfallet komprimeras, separeras eller förbränns, och restavfallet levereras omsorgsfullt till särskilda hamnanläggningar.

Besättningen utbildas inte endast i att hantera avfallet, men också för att förstå varför avfallshantering är en så central och viktig del av vårt arbete. Vår besättning får fortlöpande utbildning för att försäkra att de har rätt information och kan arbeta utifrån den högsta standarden, och kan informera våra gäster om behovet av att separera avfallet och om återvinning.

Den miljöansvarige ombord på varje fartyg har ansvar för att avfallshanteringen sker enligt förskrifter och protokoll.

Avfallshantering

Solid Waste Management | MSC Cruises

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Utforska vårt hållbarhetsprogram som är organiserat utifrån fyra pelare: Planet, People, Place and Procurement.

Läs igenom våra hållbarhetsrapporter för att få reda på vad vi gör för att uppnå hållbara kryssningar.