Miljö

Vi är fast beslutna att göra vår del för att motverka klimatförändringar och främja biologisk mångfald i haven. Vi är fast beslutna att påskynda vår övergång till netto noll-utsläpp av växthusgaser 2050 från vår marina verksamhet. Vi har ett nära samarbete med ledande teknikföretag, skeppsvarv och bränsleleverantörer för att flytta fram gränserna för vad som är möjligt.

Minskandet av kolintensiteten

Vi är på god väg att uppnå IMO:s (International Maritime Organization) mål för koldioxidintensitet om en minskning med 40% från 2008 års nivåer innan milstolpen 2030. 2023 hade vi redan uppnått en minskning med 37,8%. Eftersom en av våra huvudprioriteringar är att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten är vårt mål att nå netto noll-utsläpp av växthusgaser för vår flotta 2050.

Minskandet av kolintensiteten

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Förbättring av den operativa effektiviteten

Många hållbarhetsåtgärder är i själva verket helt enkelt bra affärsmässighet eftersom de minskar kostnaderna och dessutom minskar vårt ekologiska fotavtryck. Energieffektivitet är ett uppenbart exempel på detta, med LED-belysning och värmeåtervinningssystem som har den dubbla effekten. Antifoulingfärg minskar luftmotståndet, och lägre hastigheter och trimoptimering gör resan bekvämare och minskar bränsleförbrukningen.
Digitalisering är nyckeln till framgång, och vi övervakar kontinuerligt tusentals rådatapunkter om position, hastighet, väder, motorbelastning, flödesmätare, bränsleförbrukning, vridmomentmätare och all annan utrustning ombord som kan anslutas till en central datainsamlare, vilket möjliggör kontinuerlig analys och justeringar ombord för att maximera effektiviteten.

Förbättring av den operativa effektiviteten

MSC World Europa | MSC Cruises

Minimering av lokala föroreningar

Vi är gäster i alla de hamnar vi besöker och strävar efter att minimera vår påverkan på de lokala samhällena och deras miljö, särskilt när det gäller luftutsläpp.

 

Minska luftläppen: Genom att ansluta till landström kan vi stänga av fartygets motorer och ansluta till det lokala elnätet för att driva våra system ombord. Eftersom elen transporteras till fartyget via en specialdesignad transformator i hamnen förhindrar denna process utsläpp från våra motorer ombord, vilket förbättrar den lokala luftkvaliteten och minskar buller- och vibrationsnivåerna - vilket gynnar både miljön och de omgivande samhällena. Oavsett var vi är involverade i att bygga och finansiera nya terminaler ser vi till att utformningen tar hänsyn till kraven på landström - aktuella exempel är de nya terminalerna i Barcelona och Miami.

 

Framtagning av färskvatten: Varje dag använder våra fartyg avsaltningsteknik som omvänd osmos för att omvandla stora volymer havsvatten till rent dricksvatten.

Våra modernaste fartyg kan producera upp till tre miljoner liter sötvatten på en enda dag. År 2023 producerades 87,2% av allt sötvatten som förbrukades (7,4 miljoner kubikmeter) ombord på våra fartyg för användning som dricksvatten samt för matlagning, rengöring och tvätt. Eftersom många av de hamnar vi anlöper kan uppleva perioder av vattenbrist är vårt mål att minimera den mängd vi tar från land genom att fortsätta öka andelen vatten som produceras ombord.

 

Behandling av vårt avloppsvatten: Alla våra fartyg har avloppsreningssystem installerade och det renade avloppsvattnet släpps ut i enlighet med strikta internationella bestämmelser. Fjorton fartyg har avancerade system för avloppsvattenrening och fyra av dessa uppfyller de allra högsta utsläppskraven, den så kallade "Baltic Standard", vilket gör att de kan rena och släppa ut vatten i de allra känsligaste områdena där vi bedriver verksamhet.

 

Behandling av ballastvatten: För att undvika att föroreningar transporteras från ett hav till ett annat och potentiellt hota lokala ekosystem, har alla våra fartyg ett system för behandling av ballastvatten med filtrering och UV-behandling. Vår flotta fortsätter att uppfylla alla krav i 2004 års föreskrifter för konventionen om hantering av ballastvatten.

Minimering av lokala föroreningar

Minimising local pollutants, Sustainability | MSC Cruises

Skydd av den biologiska mångfalden i våra hav

Att värna om havets hälsa och biologiska mångfald är avgörande och vi är fast beslutna att bevara marina och kustnära livsmiljöer. Under 2023 visade vi detta på flera olika sätt.

 

Ocean Cay Hope Spot: I juli utsågs Ocean Cay MSC Marine Reserve formellt till en "Hope Spot" av Mission Blue, en ideell organisation som arbetar för att skydda marina ekosystem. Ocean Cay ansluter sig till Mission Blues globala nätverk av 154 Hope Spots, platser som anses vara avgörande för havens hälsa.

 

Val- och delfinutbildning för däcksbefäl: År 2023 samarbetade MSC Cruises med den marina välgörenhetsorganisationen ORCA för att leverera ett omfattande program för att minska risken för kollisioner med valar, delfiner och tumlare i haven runt om i världen. I slutet av 2023 hade 226 av MSC Cruises befäl utbildats, och alla nyanställda går igenom kursen under sin introduktionsperiod.

 

DNA-provtagning och analys: Vi offentliggjorde ett innovativt partnerskap med NatureMetrics, pionjärer inom naturintelligens och miljö-DNA. Tre fartyg samlade in eDNA-prover från havsvatten när de var verksamma på internationellt vatten i Nordatlanten.

Skydd av den biologiska mångfalden i våra hav

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Läs våra hållbarhetsrapporter och ta del av våra mål och åtgärder.