VILLKOR FÖR ONLINE BOKNINGAR  
UTFLYKTER & SÄRSKILDA TJÄNSTER

Villkor för online bokningar av utflykter

I dessa villkor syftar ”MSC”, ”oss” eller ”vi” på MSC Cruises S.A. och dess närstående bolag, dotterbolag, moderbolag och/eller fartyg. Utflykterna ägs, drivs, organiseras och tillhandahålls av oberoende tredjepartsentreprenörer. MSC äger, driver eller organiserar inte de utflykter som erbjuds på webbplatsen eller ombord. MSC säljer bara biljetter till dessa utflykter som förmån för passagerarna. Därför godtar du att du genom att köpa eller boka utflykter genom denna webbplats eller ombord något MSC-fartyg ingår ett kontrakt med utflyktsverksamhetens ägare och operatörer.

MSC ska inte på något sätt vara ansvarigt för de tjänster som tillhandahålls av sådana oberoende entreprenörer. MSC garanterar inte de erbjudna utflykternas kvalitet eller säkerhet. MSC garanterar inte heller att beskrivningen av och informationen om de utflykter som erbjuds genom denna webbplats är korrekt, och MSC frånsäger sig ansvar för eventuella felaktigheter när det gäller utflykter som erbjuds på webbplatsen. MSC är inte ansvarigt för oriktiga framställningar, kontraktsbrott, bristande fullgörande av lagstadgade skyldigheter, vårdslöshet eller avsiktligt eller oavsiktligt handlande som utflyktsverksamhetens ägare och operatörer gör sig skyldiga till.

MSC har ingen kontroll över hur utflyktsverksamhetens ägare och operatörer tillhandahåller sina tjänster. Ägarna eller operatörerna till utflykter som erbjuds på denna webbplats eller ombord MSC:s fartyg har meddelat MSC att de fullgör sina skyldigheter i enlighet med erkända uppförandekoder. MSC gör inte någon oberoende bedömning av utflykternas säkerhet eller av utflyktsverksamhetens ägare eller operatörer.

MSC ska inte vara ansvarigt för några förluster, förseningar, skador eller dödsfall, oavsett art, som du eller någon medlem i din grupp drabbas av på en utflykt. Vi har ansträngt oss till det yttersta för att se till att de priser och erbjudanden som offentliggörs avseende annonserade varor och tjänster är korrekta vid tryckningen. Om det ändå skulle finnas något fel förbehåller vi oss rätten att korrigera det så snart vi blir medvetna om det. Om några korrigerande ändringar inte är godtagbara för dig efter bokningen har du rätt till full återbetalning av det betalda beloppet för de bokade varorna och/eller tjänsterna. I sådana fall ska varken MSC eller utflyktsverksamhetens ägare eller operatör ha något som helst fortsatt ansvar av något slag eller någon art.

MSC är inte ansvarigt för eventuella programändringar på grund av lokala helgdagar och/eller stängning av de platser som skulle besökas och/eller andra händelser (strejker, demonstrationer, maskinhaverier osv.), som helt eller delvis kan förhindra rundturen. Rundturens rutt och tidsplan bekräftas på nytt ombord. Varje utflykt/rundtur måste ha ett minsta antal deltagare och kan ha ett högsta antal deltagare. Om ett minsta antal passagerare inte anmäler sig kan utflykten ställas in. Om det minsta antalet passagerare är anmälda till en utflykt kan turen ledas av en tvåspråkig guide.

Du är införstådd med att MSC inte har gjort några påståenden om lämpligheten av de utflykter som erbjuds på denna webbplats eller ombord på något MSC-fartyg.

Genom att boka en plats på någon utflykt som innebär ett visst mått av fysisk ansträngning bekräftar du och alla medlemmar i din grupp att ni är i god fysisk och psykisk kondition, utan någon historia av eller besvär som anfall, yrsel, svimningsanfall, hjärtbesvär, andningsproblem eller problem med ryggen/nacken, eller några andra fysiska eller psykiska besvär som innebär att fysisk ansträngning eller brist på tillgång till akut läkarvård kan utgöra en risk (dessa exempel är inte de enda), eller andra

sjukdomar, krämpor eller besvär som hindrar er från att delta i utflykter som ni har valt. Du bör också säkerställa att ingen i gruppen som har bokat en sådan utflykt använder läkemedel med en varning om nedsatt fysisk eller psykisk förmåga.

Om du är gravid kan det hända att vissa utflykter inte är lämpliga för dig. När du bokar utflykter är det upp till dig och eventuella medlemmar i gruppen som har bokat utflykten att säkerställa att ni har tillräckligt bra kondition för att delta i den bokade utflykten och att ta vara på er själva under den.

Om du deltar i en utflykt på vatten bör du undvika alkohol och äta ordentligt. Om flythjälpmedel tillhandahålls för en aktivitet måste de alltid användas. Var medveten om att havet är oförutsägbart. Strandvakter är inte alltid närvarande, och det kanske saknas flaggor eller andra system för att visa om det är säkert att gå i vattnet. Dessutom kan det hända att strandaktiviteterna saknar tillsyn eller personal, så ta reda på om stranden och/eller havet är säkert vid tidpunkten för utflykten. Barn måste alltid hållas under uppsikt på utflykter, särskilt nära vatten.

Alla sådana aktiviteter företas av dig och eventuella medlemmar i gruppen på egen risk, och MSC kan inte hållas ansvarigt för några som helst skador, förluster eller dödsfall till följd av utflykten. Innan någon aktivitetsutflykt bokas är det mycket viktigt, och ditt ansvar, att du och eventuella medlemmar i gruppen som har bokat utflykten kontrollerar att reseförsäkringen täcker den typ av utflykt som har bokats.

Du eller en medlem i gruppen kan hindras från att delta i en utflykt (oavsett om den är bokad eller inte) om det konstateras att du eller en medlem i gruppen inte är lämpad för utflykten, eller om du eller medlemmen i gruppen tycks vara påverkade av narkotika eller alkohol. Om du inte kan delta i utflykten av något av dessa skäl kan det hända att du inte har rätt till återbetalning av kostnaden för den bokade utflykten.

Utflyktsverksamhetens ägare eller operatör kan kräva att deltagarna undertecknar ett formulär för friskrivning från ansvar och/eller övertagande av risk före utflykten. Sådana ansvarsfriskrivningar är särskilt vanliga i samband med snorkling eller sportdykning.

Om du bokar utflykten före kryssningen debiteras den fulla kostnaden ditt konto ombord vid ombordstigningen. Utflykterna kan bokas, ändras eller avbokas utan avgift antingen senast 4 dagar före kryssningen, under förutsättning att MSC Cruises underrättas genom MSC Cruises webbplats, eller ombord.

Ombord kan utflykterna ändras senast 48 timmar före utflykten. Om du vill avboka utflykten ombord tas det inte ut någon avbokningsavgift, förutsatt att avbokningen görs 48 timmar före utflykten. En eventuell återbetalning görs automatiskt till ditt konto ombord. Rundturer som omfattar flygresor, tågresor, särskilda evenemang, vistelser på land, hotellvistelser och privata arrangemang ingår inte. Andra begränsningar kan gälla.

Dessa villkor omfattas av den lag och behörig domstol som är tillämplig för kryssningens bokningsvillkor. Du kan också omfattas av eventuella särskilda lagar och behöriga domstolar i förhållande till tredjepartsleverantörers tjänster eller varor som du har köpt och som det kontraktet omfattas av.

När vi har mottagit och bekräftat din bokning blir du som ”första passagerare” kontraktsmässigt ansvarig för de bokade varorna och tjänsterna.

Vi bekräftar bokningen genom att skicka en bekräftelse via e-post. Vi kommunicerar med dig via den e-postadress som du har lämnat. Vi förutsätter att e-postadressen är korrekt och att du är införstådd med de risker som är förknippade med denna kommunikationsform.

Villkor för online bokningar av särskilda tjänster

I dessa villkor syftar ”MSC”, ”oss” eller ”vi” på MSC Cruises S.A. och dess närstående bolag eller moderbolag, dotterbolag och/eller fartyg. Vi har ansträngt oss till det yttersta för att se till att de priser och erbjudanden som offentliggörs avseende annonserade varor och tjänster är korrekta vid tryckningen. Om det ändå skulle finnas något fel förbehåller vi oss rätten att korrigera det så snart vi blir medvetna om det, eller att när som helst ändra priserna utan föregående meddelande, även efter bokningen.

Om några korrigerande ändringar inte är godtagbara för dig efter bokningen har du rätt till full återbetalning av det betalda beloppet för de bokade varorna och/eller tjänsterna. I sådana fall befrias MSC och leverantören från allt fortsatt ansvar, oavsett slag eller art.

När du bokar tjänster från tredjepartsleverantörer av varor och tjänster, såsom spabehandlingar eller parkeringstjänster, godtar du att du ingår ett kontrakt direkt med leverantören av den varan eller tjänsten. MSC är inte ansvarigt för oriktiga framställningar, kontraktsbrott, bristande fullgörande av lagstadgade skyldigheter eller vårdslöshet som någon av de tredjepartsleverantörer som säljer varor och tjänster via denna webbplats eller via MSC eller ombord gör sig skyldiga till. Vi är inte ansvariga för tredjepartsleverantörernas handlingar/försummelse i förhållande till sådana varor eller tjänster som leder till förluster eller skador för dig eller någon medlem i din grupp som bokar eller köper sådana varor eller tjänster.

Genom att boka tjänster bekräftar du och alla medlemmar i din grupp att ni är i god fysisk och psykisk kondition, utan någon historia av eller besvär som anfall, yrsel, svimningsanfall, hjärtbesvär, andningsproblem eller problem med ryggen/nacken, eller några andra fysiska eller psykiska besvär som innebär att den bokade tjänsten kan utgöra en risk (dessa exempel är inte de enda). Det är ert ansvar att säkerställa att ni har tillräckligt bra kondition för att delta i sådana tjänster och att ta vara på er själva i samband med dem.

Du bör också säkerställa att ingen i gruppen som har bokat en sådan behandling använder läkemedel med en varning om nedsatt fysisk eller psykisk förmåga. Om du är gravid kan det hända att vissa behandlingar inte är lämpliga för dig.

Om du är osäker på din förmåga att delta i sådana tjänster ska du rådfråga din läkare före bokning.

Om du bokar de särskilda tjänsterna före kryssningen debiteras den fulla kostnaden ditt konto ombord vid ombordstigningen. Bokningen betraktas som fullbordad om den inte avbokas eller ändras senast 4 dagar före den beräknade avgångsdagen. Därefter kan du inte längre avboka eller ändra din bokning av särskilda tjänster online.

Om du avbokar eller ändrar någon bokad tjänst kan du debiteras en avgift beroende på vilken typ av ombordtjänst som anges i tjänstebeskrivningen. Innan du bokar valfria extratjänster samtycker du till att du själv och alla medlemmar i din grupp som har bokat tjänster eller reserverat annonserade varor är

bundna av dessa villkor, genom att bekräfta och markera nedanstående ruta. Vi bekräftar bokningen genom att skicka en bekräftelse tillsammans med dessa villkor via e-post. Vi kommunicerar med dig via den e-postadress du lämnade vid bokningen. Vi förutsätter att e-postadressen är korrekt och att du är införstådd med de risker som är förknippade med denna kommunikationsform.

När vi har mottagit och bekräftat din bokning blir du som ”första passagerare” kontraktsmässigt ansvarig för de bokade varorna och tjänsterna.

Dessa villkor omfattas av den lag och behörig domstol som är tillämplig för kryssningens bokningsvillkor. Du kan också omfattas av eventuella särskilda lagar och behöriga domstolar i förhållande till tredjepartsleverantörers tjänster eller varor som du har köpt och som det kontraktet omfattas av.